POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.07.2021 - 09.07.2021
V pátek 9. července se v partnerském městě Retz uskutečnil tématický večer na téma proměn obou měst na moravsko-dolnorakouském pomezí v průběhu 19. a 20. století. Akci zorganizoval Rakouský turistický klub (ÖTK), pobočka Retzer Land – Thayatal (Recké okolí – Podyjí) pod vedením Dr. Antona Traunera a Christiana Übla. Město Znojmo zastupoval místostarosta Lukáš David, město Rec pak radní Daniel Wöhrer. Akci svojí návštěvou poctil i rakouský honorární konzul pro Moravu Mag. Georg Stöger.
Typ akce: Seminář
01.05.2021 - 28.06.2021
Začátkem léta byly dokončeny omítky, položeny dlažby, instalovány světla a začaly práce na upravě venkovních ploch kolem budovy.
Typ akce: Prezentace
01.01.2021 - 28.02.2021
Stavba v Retzu byla na začátku roku 2021 úspěšně dokončena.
Typ akce: Prezentace
11.09.2020 - 11.09.2020
Čtvrtá konference mezinárodního projektu COL - Centrum pro obnovu společného kulturního dědictví, který je podporován Evropským programem Interreg AT-CZ, se zaměří na praktické aspekty obnovy kulturního dědictví a každodenní výzvy při zapojení řemesla do procesu obnovy.
Typ akce: Konference
01.08.2020 - 31.10.2020
Stavební práce spořívaly v opravě omítek a střechy budovy a vybourání starých vestaveb v přízemí. Následně byly připraveny rozvody pro kanalizaci a další inženýrské sítě, zrekonstruována podlaha a vyzděny nové příčky.
Typ akce: Ostatní
15.07.2020

Typ akce: Workshop
24.02.2020 - 24.02.2020
24. února 2020 se konala schůzka všech zúčastněných stran přímo na budoucím staveništi v Retzu, aby mohla být následně zahájena stavba.
Typ akce: Ostatní
01.01.2020 - 22.07.2020
Během stavby bylo poprvé od 70.let odkryto zdivo staré školy, jehož skladba přinesla nejedno překvapení.
Typ akce: Ostatní
19.11.2019 - 20.11.2019
Třetí konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se zaměří na praktickou stránku příprav na obnovu kulturního dědictví
Typ akce: Konference
04.09.2019
V září se stavební práce přesunuli i do interiéru budovy - byly odkryty podlahy v přízemí, které skrývaly nečekané nálezy barokní kanalizace i středověké klášterní kuchyně. Tento celoplošný odkryv tak zcela zásadně přepsal naši představu o původní podobě kláštera, na základě které byla v době žádosti o dotaci vypracována projektová dokumentace.
Typ akce: Ostatní
30.08.2019 - 30.07.2020
Během stavebních prací na Staré škole bylo nalezeno množství kamenicky opracovaných stavebních prvků.
Typ akce: Ostatní
30.08.2019 - 30.07.2020
Během stavby provádíme průběžnou dokumentaci, včetně leteckého snímkování. Na těchto fotkách lze názorně sledovat postup prací i střídání ročních dob.
Typ akce: Ostatní
14.08.2019 - 04.09.2019
Archeologický průzkum se zaměřil nejrve na okolí objektu, kde měly být vedeny nové inženýrské sítě a odvodnění objektu a pozemku - Vedoucím výzkumu byl Pavel Staněk ze společnosti Archaia Brno.
Typ akce: Ostatní
13.08.2019
První společná schůzka a prohlídka stavby za přítomnosti zástupců investora, města Znojma, stavební firmy, projektanta, archeologů, restaurátora a zástupců národního památkového ústavu
Typ akce: Ostatní
03.06.2019 - 04.06.2019
Druhá konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ se bude soustředit na různé aspekty “hodnoty” s důrazem na vazby mezi často oddělenými světy ekonomiky, kultury a společnosti.
Typ akce: Konference
04.05.2019 - 05.05.2019
MAPOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - AT Třetí workshop měl stejný charakter jako druhý, ale pozornost byla tentokrát soustředěna na památky ve městech Retz a Pulkau. Nashromážděná data jsou již částečně zpracována (viz. příloha zprávy za partnera) a prezentována zde: https://sketchfab.com/COL-project
Typ akce: Workshop
06.04.2019 - 07.04.2019
Druhý workshop projektu COL se zaměřoval na mapování kulturního dědictví na české straně pohraničí, především v okolí Mikulova. Výsledkem workshopu jsou 3D modely památek tvořící referenční databázi projektu. Některé výstupy workshopu jsou zveřejněny zde: https://sketchfab.com/COL-project
Typ akce: Workshop
18.03.2019 - 19.03.2019
První workshop přeshraničního projektu COL se bude soustředit na různé metody dokumentace kulturního dědictví. Budeme se zabývat leteckým snímkování, fotogrametrii, laserovým skenování, ručním 3D scannerem a klasickým geodetickým zaměřováním.
Typ akce: Workshop
27.11.2018 - 28.11.2018
Vývoj měst a vesnic, jejich proměny, kulturní význam krajiny, urbanistických celků a jednotlivých staveb - V čem vlastně spočívá hodnota kulturního dědictví? Jsou to výjimečné stavby? Venkovské usedlosti? Sídla? Řemeslné detaily? Využívání krajiny? Místní zvyky a kultura? Sakrální objekty?
​ Jak to vidí odborníci z České republiky a Rakouska?
​ Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat první konference mezinárodního projektu COL – centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z evropského programu Interreg AT-CZ.
Typ akce: Konference
17.11.2018
V rámci tradičního dne otevřených dveří na radnici ve Znojmě byl mimo jiné prezentován vedením města i projekt Centra obnovy společného kulturního dědictví COL. Součástí doprovodného programu byly i komentované prohlídky budovy Staré školy pro veřejnost, které navštívilo přes 120 lidí. Zajímavým a nečekaným překvapením byla i neplánovaná prohlídka pro zájezd Historického ústavu Akademie věd České republiky, který se právě v tu dobu přijel podívat na Loucký klášter. Akademici tak mohli mimořádně nahlédnout i do prostorů nejstarší části kláštera ve sklepech Staré školy.
Typ akce: Prezentace
29.09.2018
29. devátého září 2018 se mohla veřejnost na české i rakouské straně hranice seznámit s projektem COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.
Typ akce: Prezentace
27.07.2018 - 28.07.2018
Ve spolupráci se strategickým partnerem projektu COL, spolkem Hudba Znojmo, byly jako doprovodný prohram tradičního Hudebního festivalu připraveny komentované prohlídky budovy Staré školy v Louce, kde byla veřejnost seznámena s historií objektu, plánovanou rekonstrukcí i se záměrem a cíly projektu COL. Po skončení poslední prohlídky následoval putovní varhanní koncert v Louckém kostele a cesta po varhanách moravsko-rakouského pohraničí. celé tour de varhany bylo ukončeno v podvečerního hodinách koncertem v kapli staré radnice v partnerském městě Retz.
Typ akce: Prezentace
27.07.2017 - 30.10.2017
jako příprava pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu proběhl v létě 2017 souběžný Stavebně historický a technický průzkum Staré školy se sondami do stavebních konstrukcí.
Typ akce: Workshop