POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

678 642,55 €

Číslo projektu:

ATCZ221

Zkratka:

Algae4Fish

Vedoucí partner:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jiří Koleček (jkolecek@frov.jcu.cz)

Partneři projektu:

  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
  • BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH
  • Bundesamt für Wasserwirtschaft

O projektu:

Hlavním cílem projektu je společný výzkum, vývoj a demonstrace ekoinovativní technologie využívající odpadní živiny ze zemědělské produkce pro přípravu vysoce kvalitního krmiva pro intenzivní akvakultury.

Nejnovější události

21.10.2022 - 21.10.2022
Dne 21.10. proběhla závěrečná konference projektu za účasti zástupců cílových skupin z komerční sféry.
Typ akce: Konference
01.07.2022
Projekt Algae4Fish byl prezentován v rozsáhlém článku o evropském výzkumu mikrořas v Centru Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR.
Typ akce: Tisková zpráva
02.05.2022
Studenti rybářství se seznámili s využitím mikrořas v akvakultuře
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Projekt reflektuje výzvu programu pro využití potenciálu ekoinovací regionu a je také založen na tradici chovu ryb a dlouhodobém rozvoji výzkumných kapacit v regionu. Obecným cílem je valorizace zemědělsko-průmyslových zbytků s nízkou hodnotou na produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Specifickým cílem projektu je společný výzkum, vývoj a ukázka funkční technologie, kaskádové využití živin ze zemědělsko-průmyslových odpadů za účelem produkce vysoce kvalitních živých krmiv pro pěstování hospodářsky zajímavých druhů ryb, např. candáta v cílovém regionu.

V prvním kroku budou živiny např. z digestátů nebo kejdy využity pro produkci fytoplanktonu (mikrořas). Sklizené mikrořasy budou dále využívány jako primární krmivo pro produkci zooplanktonu (vířníků). Vířníci jsou optimálním krmivem pro odchov rybích larev (plůdku) candáta, zaručují vysoký stupeň přežití. Navíc, mikrořasy mohou být také použity ke zvýšení turbidity, která chrání ryby před kanibalismem.

Realizací projektu budou znalosti o recyklaci živin a technologie zpracování agro-industriálních odpadních vod kombinovány se znalostmi pěstování mikrořas jako zdroje cenných sloučenin a zkušenostmi chovu ryb v intenzivních akvakulturách, které se existují v obou regionech a vzájemně se doplňují.

Výsledkem projektu je popis technologie, včetně demonstračních zařízení, která budou testována v reálných provozních podmínkách v České republice a v Rakousku.

Hlavním nástrojem šíření výsledků bude série vzdělávacích akcí pro cílové skupiny (producenti ryb, profesní a zájmová sdružení, úřady, provozovatelé bioplynových stanic, zemědělci).

 

Výstupy projektu

  • ekoinovativní technologie pro využití málo hodnotných odpadních materiálů pro produkci hospodářsky významných druhů ryb s vysokou přidanou hodnotou.
  • modelové zařízení prokazující tuto technologii za plných provozních podmínek s partnery v České republice a Rakousku.
  • školení, praktická cvičení, semináře pro zástupce cílových skupin
  • odborné a populárně vědecké publikace