POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2018 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 162 862,00 €

Číslo projektu:

ATCZ167

Zkratka:

HTPO

Vedoucí partner:

Masarykova univerzita

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ing. Martin Kopecký

Partneři projektu:

  • Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)
  • Geologische Bundesanstalt (GBA)

O projektu:

Předkládaný projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Cílem projektu je popsat tento výskyt termálních vod v souhrnném geovědním modelu a zhodnotit možné potenciální využití resp. event. konflikty užití.

Nejnovější události

31.08.2021 - 31.12.2021
Realizace projektu HTPO je prodloužena do 31.12.2021.
Typ akce: Ostatní
12.10.2020 - 12.10.2020
Průběžná konference projektu HTPO je v rámci C.1.2 plánována předběžně v prezenční podobě do lázní Laa an der Thaya dne 12.10.2020. Akce je určena pro pozvané hosty a s ohledem na COVID-19 je třeba sledovat aktuální situaci, případná omezení a eventuální změny.
Typ akce: Konference
09.09.2020 - 09.09.2020
4. setkání projektového týmu HTPO (a 2. schůze Strategické rady projektu), které byly v rámci M.1.2. resp. M.1.3 původně plánovány v podobě prezenčních setkání na konci června 2020 na MU v Brně, se důsledku COVID-19 nakonec uskuteční v distanční online podobě dne 9.9.2020.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Předkládaný projekt HTPO se zabývá problematikou původu, kapacit a potenciálního využití přeshraničních termálních vod v regionu Laa - Pasohlávky vč. možných společných opatření k řízení těchto přírodních zdrojů. Termální vody, které se již používají pro balneologické účely a které se vyskytují v hloubkách více než 1000 metrů pod povrchem země, mají významný potenciál pro turistiku či energetické využití v budoucnu a mohou taktéž přispět k ekologizaci regionu. Je to však i citlivý zdroj, který může být poškozen nekoordinovaným nadužíváním, a nebo, pokud je používán nesprávně, může mít negativní technické či environmentální důsledky. Tyto pravděpodobně přeshraniční zdroje termální vody v regionu proto potřebují společné koncepce řízení, aby bylo zajištěno jejich účinné a udržitelné využívání a zachovaly se zdroje i pro budoucí generace.

Cílem projektu HTPO je tedy popsat tento výskyt termálních vod v souhrnném geovědním modelu a zhodnotit možné potenciální využití resp. event. konflikty užití. Na základě co nejlepšího poznání výskytu termálních vod v regionu by měly být v součinnosti s rozhodovacími orgány a regionálními zainteresovanými subjekty vyvinuty strategie a konkrétní opatření či nástroje pro budoucí společné řízení těchto zdrojů. To zahrnuje také harmonizaci správních postupů, návrhy na vytvoření společného právního rámce a institucionálních mechanismů. Vzorem plánovaných opatření je pohraniční oblast Rakousko - Bavorsko, která řeší podobné problémy.

Hlavním výstupem projektu bude jednak plánovaný komplexní geovědní model výskytu termálních vod, který bude publikován ve formě map a výkladů a poslouží jako základ pro budoucí územní plánování. Druhý hlavní výstup projektu tvoří katalog strategických opatření, která na základě 1. klíčového výstupu vytvoří základ pro společné institucionalizované řízení zdrojů termálních vod. Vypracování tohoto katalogu opatření (na bázi roadmapy) bude probíhat v souladu s odpovědnými regionálními a národními aktéry obou zemí resp. zainteresovanými skupinami, a mělo by zajistit účinné a udržitelné využívání. 

Inovativnost projektu HTPO spočívá v komplexním posouzení potenciálů a rizik (např. Indukovaná seismicita nebo ochrana podzemních vod) a dále v dialogu s regionálními aktéry. Formou otevřeného dialogu má být vytvořena společná vize udržitelného rozvoje pro možné geotermální využití zdrojů, zejména pro získání ekologického tepla. Současně bude díky realizaci projektu na obou stranách hranice rozvíjena informovanost o citlivosti a potřebě zodpovědného využívání přírodních termálních vod.

Navržený rozpočet projektu dosahuje celkové výše cca 1,16 mil. EUR. Při kalkulaci nákladů českého vedoucího partnera (MU) byl k přepočtu použit kurz 25,- CZK/EUR. Při stanovení kurzu bylo přihlédnuto k současnému vývoji obou měn na trhu.

Výstupy projektu

  • Komplexní geovědní model výskytu termálních vod Laa - Pasohlávky
  • Katalog společných strategií a souvisejících opatření pro udržitelné a efektivní využívání zdrojů termálních vod.