POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2017 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

1 000 210,45 €

Číslo projektu:

ATCZ41

Zkratka:

GrenzRad

Vedoucí partner:

Tourismusverband Mühlviertler Kernland

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Christian Naderer (kernland@oberoesterreich.at)

Partneři projektu:

  • Sdružení Růže, z.s.p.o.
  • Město Nové Hrady
  • Svazek měst a obcí region Pomalší

O projektu:

Předkládaný projekt má za cíl v koordinaci a spolupráci s různými partnery přispět k rozšíření přeshraniční nabídky informací a služeb, které posílí pozitivní využití přírodní a kulturní dědictví v jižních Čechách, Mühlviertelu a Waldviertelu k poznání, pochopení a šetrnému chování obyvatel a návštěvníků v tomto území.

Nejnovější události

10.03.2019
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření rozhledny 23. března 2019 ve 12,00 hod.
Typ akce: Ostatní
08.11.2018
Jedna z největších investic projektu bude brzy hotová.
Typ akce: Ostatní
13.09.2018
30. září 2018 bude v Nových Hradech slavnostně představena kniha "Stropnice - příběh řeky". Jedná se o druhou knihu vydanou v rámci projektu GrenzRad.
Typ akce: Prezentace

Podrobnější informace

Společné výzvy programového území vyplývají z analýzy současné situace v oblasti interpretace kulturního a přírodního dědictví jako nástroje pro zakotvení a rozvoj základní společné myšlenky. Tato společná myšlenka spočívá v tom, že opravdu účinnou a udržitelnou cestou k uchování kulturního a přírodního dědictví nejsou příkazy, zákazy a různá omezení, ale změna postojů a myšlení obyvatelstva a návštěvníků tohoto společného území. Naše představa je, že cesta k této změně vede od poznání tohoto dědictví přes pochopení základních souvislostí, z kterých toto dědictví vyšlo až k uvědomělému šetrnému využívání tohoto dědictví ve prospěch udržitelného rozvoje našeho společného území a tím k posílení socio ekonomické stability obyvatelstva, které zde žije. Tento přístup lze v současnosti pozorovat pouze v dílčích lokalitách a častěji v rakouské části programového území než v části české. Společnou výzvou je  rozšířit tento přístup do celého společného území a využít k tomu pozitivní příklady dobré praxe a zkušenosti lidí, kteří za těmito příklady stojí.     
 
Předkládaný projekt  má za cíl v koordinaci a spolupráci s různými partnery přispět k rozšíření přeshraniční nabídky informací a služeb, které posílí pozitivní využití přírodní a kulturní dědictví v jižních Čechách, Mühlviertelu a Waldviertelu k poznání, pochopení a šetrnému chování obyvatel a návštěvníků v tomto území. Cílem je ovlivňovat postoje a myšlení především mladé generace.
Hlavním výstupem projektu bude prezentace a zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví společné oblasti, která bude mít různé formy (publikace, interaktivní naučné trasy, venkovní i vnitřní expozice, terénní výukové programy pro mládež). Zpřístupnění pak bude řešeno několika nezbytnými infrastrukturními řešeními. Výstupem bude i vznik společné informační a organizační platformy, která zajistí koordinovaný přístup nejen k realizaci projektu, ale především k následnému využívání výstupů a zajištění jejich udržitelnosti.         
 
Způsob řešení a tedy naplnění cíle projektu vede přes příhraniční propojení rozsáhlého know-how různých aktérů činných, jak v kultuře, tak ochranně přírody - od turistických svazů, přes cestovní kanceláře, odborné časopisy, odborné organizace, odborná vydavatelství, nová média, poskytovatele služeb pro návštěvníky, muzea – k vytvoření společné prezentace kulturního a přírodního dědictví naší části Zeleného pásu Evropy a k využití různých interaktivních forem představení této prezentace místnímu obyvatelstvu i návštěvníkům.
Všechny formy prezentace budou řešeny důsledně dvojjazyčně.
 
Zásadním důvodem pro přeshraniční přístup je skutečnost, že i kulturní a přírodní dědictví na obou stranách hranice je do značné míry společné a vychází ze společné historie.    
 
Díky měkkým přírodě blízkým aktivitám zaměřených na návštěvníky, projekt „GrenzRad“ dostane Zelený pás Evropy do širšího povědomí obyvatel Rakouska a České republiky.

Výstupy projektu

  • Zvýšení počtu prvků, které jsou součástí kulturního/přírodního dědictví se zvýšenou atraktivitou
  • Přeshraniční mechanismus pro zajištění společného řízení společného dědictví
  • Zlepšení veřejné turistické infrastruktury