POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2017 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR:

1 414 252,90 €

Číslo projektu:

ATCZ37

Zkratka:

Malsemuschel

Vedoucí partner:

Ministerstvo životního prostředí

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jan Šíma (jan.sima@mzp.cz)

Partneři projektu:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Jihočeský kraj
  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

O projektu:

Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí.

Nejnovější události

07.10.2021 - 08.10.2021
Závěrečná konference projektu Malsemuschel se konala od 7. do 8. října na zámku Český Krumlov.
Typ akce: Konference
21.03.2021
Byla vytištěna dvojjazyčná praktická příručka proti erozi, pro ochranu vod a klimatu: Půda-voda-perlodka říční.
Typ akce: Ostatní
31.12.2020
Souhrnný dokument o prezentaci projektu na české straně.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Cílem projektu je posílit populaci kriticky ohrožené perlorodky říční v hraničním toku řeky Malše vysazením mladých jedinců, popsat přesně příčiny, proč se v lokalitě druh dlouhodobě nerozmnožuje a vytvořit podklady pro zlepšení čistoty vody a omezení eroze v celém mezinárodním povodí. 

Mezi hlavní výstupy bude patřit vysazení odchovaných perlorodek z několika odchovných cyklů do hraničního toku; dále popsání nedostatků v životním prostředí druhu, které nyní brání perlorodkám v rozmnožování, a příprava přeshraničních koncepčních dokumentů pro zlepšení v celém povodí. Nikoliv v poslední řadě bude podpořeno vytvoření spolupráce obcí, lesních správ, rybářů i ochranářů v Čechách i Rakousku propojených zájmem o perlorodku, jakožto mizejícího indikátoru čisté řeky. Perlorodka říční tak bude vyzdvižena současně jako deštníkový druh (dle definice Světového svazu ochrany přírody IUCN) pro množství dalších vzácných organismů z čistých horských řek a zároveň jako symbolický ukazatel čisté řeky, spravované na obou stranách hranice. Výstupů bude dosaženo prostřednictvím 3 implementačních balíčků a publicity.

Mezi plánované aktivity patří zejména:
1) Přímá podpora perlorodky a jejího hostitele (pstruha potočního), úprava stanovišť hostitele
2) Zpřesnění informací o biotopu, opatření pro snížení dalšího poškozování biotopu, identifikace hrozeb pomocí monitoringu biotopu a stanovišť
3) Zefektivnění ochrany druhu cílenou edukací klíčových činitelů v povodí

Projekt vychází z osvědčených postupů, ale má i inovativní charakter. Bude poprvé v Evropě použit trojstupňový výběr místa vysazení perlorodek.
1) Nejprve bude zhodnocena stabilita a propustnost dna
2) Roční sledování obsahu kyslíku a čistoty vody pode dnem automatickými sondami
3) Ověření přežívání perlorodek na nejlepších vybraných místech bioindikací (pomocí malých perlorodek v klíckách)
Na takto prověřená nejlepší místa budou odchovaní jedinci vysazeni.  

Dalším inovativním přístupem je detailní práce se stakeholdery (vlastníci pozemků, místní obyvatelé a zástuci rybářů, lesníků, zemědělců a členů obecních zastupitelstev na obou stranách hranice v celém povodí).  Jen se skutečným zapojením  místních činitelů je možné docílit čistoty vody odpovídající pitné vodě, nutné pro rozmnožování  druhu. Zvýšením povědomi se zvýší ochrana druhu před negativní lidskou činností (např. přímé usmrcení jedinců za účelem nalezení perel).

LP MŽP ČR: https://www.mzp.cz/cz/projekt_malsemuschel 
PP VÚV TGM, v.v.i.: https://www.vuv.cz/index.php/cz/vyzkumne-odbory/odbor-aplikovane-ekologie/oddeleni-specialni-hydrobiologie-a-ekologie#resene-projekty
PP AOPK ČR: http://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/malsemuschel/
PP JčK: https://zp.kraj-jihocesky.cz/podpora-prirozeneho-prostredi-a-vyskytu-perlorodky-ricni-v-povodi-malse.html 
PP WW-HW: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/206138.htm  

Výstupy projektu

  • Koordinovaný přístup k řízení ochrany oligotrofních povodí s výskytem perlorodky
  • Identifikace stavu, zdrojů poškozování a zlepšení hydromorfologických poměrů povodí
  • Podpora reprodukce a výskytu mladých perlorodek v populaci