POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 31.08.2019

Alokované prostředky EFRR:

849 821,07 €

Číslo projektu:

ATCZ42

Zkratka:

INTEKO

Vedoucí partner:

Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Květuše Hejátková (hejatkova@zeraagency.eu)

Partneři projektu:

  • Bio Forschung Austria
  • Mendelova Univerzita v Brně
  • Bundesamt für Wasserwirtschaft

O projektu:

Hlavním cílem projektu INTEKO je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu.

Nejnovější události

03.05.2020 - 08.05.2020
Rakouský partner Bioforschung Austria představí na konferenci EGU 2020 ve Vídni (3. 5. - 8. 5. 2020)výsledky projektu INTEKO, a to měření zralosti kompostu metodou NIRS.
Typ akce: Konference
07.06.2019
V krajích Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském vyšla v deníku Mladá Fronta Dnes samostatná příloha projektu INTEKO
Typ akce: Tisková zpráva
07.06.2019
V odborném týdeníku Zemědělec byla publikována příloha o výsledcích projektu INTEKO.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Stav půdy a vody je na rakouské i české straně zhoršován změnami klimatu. V České republice jsou ale orné půdy degradovány zhutněním a ztrátou organické hmoty. Tím ztratily značnou část schopnosti přijmout a udržet srážkovou vodu. Je vědecky dokázáno, že zvýšení množství organické půdní složky pozitivně ovlivňuje hospodaření půdy s vodou. A tento proces ještě může více ulehčit kompost. Podstatným je organické vázání živin v kompostu. Díky tomu se živiny snadno neuvolňují ve spodních vodách, ale jsou zachovány pro rostliny. Teprve za těchto podmínek přispívá využívání kompostu ke zlepšení funkcí půdy.

Hlavním cílem předkládaného projektu INTEKO je inovativní technologie kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu. Tato technologie umožní recyklovat fosfor a dusík z organických odpadů. Základem inovace je nová metodika objektivního posouzení zralosti kompostu a jeho kvality. Uživateli zajistí dosažení dobré kvality, takže mohou být naplněny nároky uživatelů a lze použít více kompostu pro zlepšení stavu půdy.
 
K specifickým cílům projektů patří: 1.)Vývoj inovativních technologií pro kompostování a kontrolu kvality kompostu za pomoci nákladově příznivé metody infračervené spektrometrie. 2.) Recyklace celosvětově nedostatkového zdroje fosforu za pomoci vývoje nové biologické techniky vedoucí ke zlepšení účinnosti (druhotné fosforečné suroviny – zdrojem čistírenské kaly). 3) Vývoj nákladově výhodné metody k měření množství dusičnanu z půd do spodních vod (v delším časovém období pomocí technologie iontoměničových destiček). Tato technologie umožňuje efektivněji využít živiny obsažené v půdě, což se pozitivně projevuje v tvorbě hodnoty produkce a na životním prostředí.

Rakouští partneři přinášejí své know-how z oblasti určování kvality kompostu a jeho zralosti, též prostřednictvím expertíz hospodaření půdy s vodou a také možnost kalibrace nové technologie iontoměničových destiček pomocí lyzimetrie.
 
Přínos českých partnerů spočívá v nové iontoměničové technologii vyvinuté Mendelovou univerzitou, dále v odborné expertize a evaluaci ze strany Mendelovy univerzity a v testovacích možnostech kompostování v případě ZERA. V obou zemích jsou všichni partneři se strategickými partnery účastni při zavádění získaných inovací do praxe a při implementaci v cílových skupinách (veřejná správa, provozovatelé kompostáren, majitelé půdy, organizace činné ve vodohospodářské oblasti). Výsledky projektu poskytnou přínos ke zlepšení půdy v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina, ale též i v celém spádovém obvodu Podunají.

 

Výstupy projektu

  • 3 nové ekoinovace
  • 3 nové ekomechanismy
  • Testování kvality kompostu - vybavení odborné laboratoře