POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

503 204,17 €

Číslo projektu:

ATCZ86

Zkratka:

WaterMon

Vedoucí partner:

Universität für Weiterbildung Krems

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

martin.brandl@donau-uni.ac.at

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně

O projektu:

Cílem projektu je ochrana a zlepšení vodního ekosystému prostřednictvím opatření ke sledování technických a mikrobiologických parametrů vod po technické stránce za účelem zvýšení kvality vody.

Nejnovější události

Podrobnější informace

Bakteriální a chemické znečištění vod je obecně předmětem vysokého zájmu veřejnosti z důvodu jejich důležitosti jako vody pitné a ke koupání. V povědomí veřejnosti je kvalita vody spojena především s rozsahem bakteriální a chemické kontaminace. V případě komplexní ochrany vody by však tyto parametry měly být kontrolovány co nejpravidelněji a nejrychleji, aby bylo možné naplánovat vhodná opatření ke zmírnění a nápravě těchto typů znečištění. Proto by mělo být zajištěno přeshraniční monitorování, které by zachytilo přeshraniční oblasti vniku do povrchových vod.

Cílem projektu je co nejlépe chránit životně důležitý zdroj vody online monitorovacím systémem v rámci pilotního projektu. Ke sledování jsou v projektu WaterMon plánovány přítoky Dyje na rakouské a české straně (např. Fugnitz, Seebsbach, Jihlava, Svratka). Za tímto účelem je třeba vyvinout nové technologie, které umožňují rychlé sledování zdrojů vody z hlediska její kvality a stavu. Inovativní charakter spočívá ve včasné a automatizované detekci těchto parametrů (COD, BOD, DOM, teplota, dusičnany, dusitany, BIX, FIX, fosfor, amoniak, uran a jako mikrobiologických parametrů fekální zátěže na základě přítomných kultivovatelných zárodků E. coli). 

 

Výstupy projektu

  • Implementace měřicí sondy pro stanovení různých relevantních vodohospodářských parametrů jako jsou: COD, BOD, DOM, teplota, BIX, FIX.
  • Výzkum a vývoj metod pro měření: dusičnanů, dusitanů, fosforu, dusíku, uranu a fekální zátěže na základě přítomných kultivovatelných zárodků E.coli
  • Webové rozhraní pro zobrazování a interpretaci naměřených dat
  • Publikování vědeckých článků a přednášky na mezinárodních vědeckých kongresech