POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

774 494,13 €

Číslo projektu:

ATCZ205

Zkratka:

CEWA

Vedoucí partner:

Energetická agentura Vysočiny

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ondřej Němec

Partneři projektu:

  • Svazek obcí pro komunální služby
  • Město Prachatice
  • Universitӓt für Bodenkultur
  • Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgaben im Verwaltungsbezirk WAIDHOFEN/Thaya

O projektu:

Témata projektu se soustředí na problematické oblasti při nakládání s odpady. Cíl projektu: Nalezení optimálních postupů pro minimalizaci množství odpadů a pro maximalizaci využití odpadů na základě principů cirkulární ekonomiky s důrazem na aplikovatelnost v příhraniční oblasti.

Nejnovější události

14.09.2022
Srdečně zveme všechny příznivce odpadové problematiky na závěrečnou konferenci projektu CEWA, která se uskuteční 14. září 2022 v Prachaticích. Účastníci se mohou těšit na závěrečné výstupy projektu, inspirativní podněty a nápady pro rozvoj odpadového hospodářství za současného uplatnění principů cirkulární ekonomiky. Konference je určena všem, kteří se zajímají o téma cirkulární ekonomika, odpadové hospodářství, zejména littering, předcházení vzniku potravinových odpadů, opětovné využití starých elektrozařízení, a kteří chtějí rozvíjet oběhové hospodářství v České republice. Rádi bychom uvítali účastníky z řad firem i samospráv, představitelů obcí i neziskových organizací. Konference je ideální příležitostí pro navázání nových kontaktů a zahájení nové spolupráce a projektů.
Typ akce: Konference
21.09.2021
Stop litteringu Situační analýza odpadků litteringu v programové oblasti INTERREG V-A Rakousko-Česká republika a vypracování doporučení pro opatření ke snížení odpadu z odpadu jako důležitého příspěvku k oběhovému hospodářství.
Typ akce: Ostatní
16.09.2021
Zpráva podává přehled rámcových podmínek pro produkci potravinového odpadu, sběr a tříděný sběr biogenního odpadu v projektové oblasti Rakousko a Česká republika.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Zavedení principů cirkulární ekonomiky v regionech programového území bude mít dopady do oblasti sociální, do podnikatelského prostředí a bude mít výrazný dopad na stav životního prostředí. Přeshraniční přístup k řešení dané problematiky je nezbytný vzhledem k rozdílným znalostem a možnostem jednotlivých partnerů. Základem spolupráce je vzájemná výměna KNOW-HOW, možnosti ověřování výstupů a vhodné podmínky pro realizaci pilotních projektů. Široké zastoupení strategických partnerů umožní šíření výstupů napříč celým projektovým územím a současně dokládá aktuálnost řešené problematiky,

Spolupráce partnerů bude mít přeshraniční dopad při:
− posílení stávajících přeshraničních sítí,
− spolupráce mezi subjekty různého zaměření,
− rozvoji výzkumu a jeho aplikací v příhraničním regionu,
− rozvoji inovativních postupů v odpadovém hospodářství,
− posílení zaměstnanosti v příhraničí,
− rozvoji služeb v příhraničí,
− zachování přírodního a kulturního bohatství,
− rozvoji činností ke snížení klimatických rizik,
− harmonizaci regionálního právního a institucionálního rámce s provázaností na obě strany hranice.

Výstupy projektu

Hlavní výstup
Strategie k naplňování principů cirkulární ekonomiky v podobě dvojjazyčné souhrnné zprávy vycházející z teoretických studií, analýz, pilotních výzkumů a praktických ověření.