POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2017 - 31.03.2020

Alokované prostředky EFRR:

741 257,00 €

Číslo projektu:

ATCZ142

Zkratka:

KLIMAGRÜN / Klimatická zeleň

Vedoucí partner:

Land Niederösterreich - Amt der Niederösterreichischen Landesregierung | Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft (RU3)

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Peter Santner

Partneři projektu:

 • Verein "Natur im Garten"
 • Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde - Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung
 • Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje
 • Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horňácko
 • Přírodní zahrada z.s.
 • Jihomoravský kraj
 • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
 • Jihočesky kraj

Nejnovější události

06.10.2020 - 06.10.2020
Péče o zeleň v praxi - Gmünd, Rakousko
Typ akce: Seminář
29.09.2020 - 30.09.2020
Konference ve Spolkovém domě ve Slavonicích a exkurze ve Strmilově, Mutišově a Slavonicích.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Pro politiku a správu jsou změna klimatu a prohlubující se ztráta biodiverzity nevyhnutelné výzvy, které se v mnoha ohledech týkají také zelené infrastruktury. Zelené infrastruktury nejsou na této ani na druhé straně hranice ještě často přizpůsobeny požadavkům klimatických změn a trpí často nedostatkem biologické rozmanitosti; zelená infrastruktura se nepoužívá v dostatečném rozsahu pro opatření na ochranu klimatu a půdy a opatření pro posílení ekosystému. Nadřazeným cílem v zúčastněných regionech proto je, aktivovat přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změně klimatu, nastavit posílení ekosystému a zvýšit biologickou rozmanitost "Zelené infrastruktury" a prostřednictvím rozšíření zelené infrastruktury aktivně vytvářet opatření na ochranu klimatu.
Základním výstupem projektu jsou:
- Směrnice a programy slouží institucím kompetentním pro toto téma, zejména pak obcím a regionálním správním orgánům, jako orientace při realizačních opatřeních
- pilotní a modelové projekty: zlepšují lokální ekologickou situaci a mají charakter jako vzor pro další projekty komunit, regionálních správních orgánů, iniciativ, zemědělců a podniků.
- informační, vzdělávací a poradenské aktivity: zprostředkovávají informace, propojují a nabízejí přeshraniční výměnu zkušeností pro obce, regionální správní orgány, iniciativy a zemědělce, experty a obyvatelstvo. Projekt byl, po analýze problémů, partnery projektu společně naplánován, prostřednictvím společného řízení projektu jsou aktivity projektu koordinovány a dále rozvíjeny. Kooperace se uskutečňuje v rámci projektu jak v přeshraničním, tak mezioborovém měřítku, přitom je navazováno na již existující přeshraniční spolupráci.Přeshraniční spolupráce je nutná, protože klimatické změny a biodiverzita jsou přeshraniční témata, spolupráce rakouských a českých partnerů umožňuje nalézání rozsáhlých synergií a společných řešení, které jsou lepší nejen obsahově, ale mají také hospodářské výhody oproti řešením národním (např. společné programy, směrnice, akce).Nová je u tohoto projektu přeshraniční spolupráce a spolupráce většího počtu kompetentních institucí pro dosažení společného cíle - přizpůsobení stávající zelené infrastruktury změně klimatu, zlepšení stavu životního prostředí a jejího rozsahu. Nové je u projektu "Klimagrün" také propojení zelené infrastruktury sídel a krajiny do společného projektu; spolupráce s novými partnery na témata doprovodné zeleně podél silnic a na ochranu půdy tak například poskytne vstupy pro správu zelených ploch v oblasti sídel.
Přípravu a realizaci projektu budou aktivně podporovat i odbor ŽP JMK a JČK . Odbornou spolupráci při tvorbě výstupů poskytnou akademičtí pracovníci univerzit v ČR.

Výstupy projektu

 • Realizace modelových projektů „Nástroje na ochranu půdy“, „Výsadba ovocných stromů v krajině“, „Rostliny pro zelené pásy“, „Zelená cesta“ a „Jihočeské remízky“
 • Osnovy a a akční program pro přizpůsobení zelené infrastruktury změně klimatu
 • Studie k nástrojům na ochranu půdy a k druhům rostlin, které jsou schopny adaptace na změny klimatu
 • Nabídky poradenství a vzdělávání týkající se přizpůsobení zelené infrastruktury změně klimatu
 • Příručky a pracovní podklady