POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

2 773 720,00 €

Číslo projektu:

ATCZ266

Zkratka:

Thaya Wellendynamik

Vedoucí partner:

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Franz Steiner

Partneři projektu:

  • Povodí Moravy, s.p.

O projektu:

Hlavním cílem projektu je optimalizace vodního hospodářství s cílem zmírnit dopady klimatické změny, zachovat biologickou rozmanitost a lépe předvídat povodňové vlny na hraničním toku řeky Dyje. rozmanitost a lépe předvídat povodňové vlny na hraničním toku řeky Dyje

Nejnovější události

06.10.2022 - 07.10.2022

Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Dyji získává zpět kus svého původního říčního charakteru. V důsledku oddělení meandrových smyček a narovnání a stabilizace břehů došlo na Dyji ke ztrátě četných vodních biotopů. To se neobešlo bez dlouhodobých následků pro řeku, okolí a zejména dosud existující lužní lesy. Vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti Dyje na rozsáhlých územích stále existují původní biotopy v podobě samostatných mrtvých ramen a lužních lesů, existuje velký potenciál pro revitalizaci říční krajiny s cílem lepšího využití těchto cenných přírodních oblastí za pomoci ekologicky šetrných opatření.

Specifického cíle, jsou zaměřeny na zlepšení morfologické rozmanitosti vodních útvarů opětovným připojením odstavených ramen k říční soustavě. Jedná se o pět bývalých říčních meandrů na rakouské straně. Na české straně budou čtyři ramena prohloubena a rozšířena formou vodohospodářských úprav bez napojení na řeku.

Výstupy projektu

  • Verbesserung der morphologischen Gewässervielfalt durch die Wiederanbindung abgetrennter Mäander an das Flusssystem
  • Analyse der bisherigen Maßnahmen und Monitoring der Grenzstrecke der Thaya
  • Erstellung einer gemeinsamen Renaturierungsplanung zur weiteren ökologischen Verbesserung des Thaya Grenzfluss