POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2019 - 30.06.2022

Alokované prostředky EFRR:

322 175,87 €

Číslo projektu:

ATCZ204

Zkratka:

Mosty k sousedům - Brücken zum Nachbarn

Vedoucí partner:

Správa Národního parku Podyjí

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Josef Maxa (maxa@nppodyji.cz)

Partneři projektu:

  • Nationalpark Thayatal GmbH

O projektu:

Vytvoření dvou přeshraničních turistických okruhů. Návštěvníci Podyjí budou moci ještě lépe poznávat společný přírodní prostor jako společné chráněné území.

Nejnovější události

Podrobnější informace

Hlavním projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti podpory biodiverzity zajistit prezentaci velkoplošných stanovišť a představit přeshraniční biotopy podporou jejich zpřístupnění a současně zvýšít atraktivitu regionu. Tímto se prezentují cíle ochrany v soustavě Natura 2000 a podpoří pozitivní vnímání těchto hodnot.

Pro dosažení cíle budou vybudovány 2 lávky. Lávky budou sloužit k přemostění řeky Dyje a propojení národního parku Podyjí (na straně České republiky) s národním parkem Thayatal (na straně Rakouska), což umožní vznik nových turistických okruhu. Lávky svým materiálovým i konstrukčním provedením nebudou narušovat krajinný ráz okolí. Jejich vybudování zpřístupní přírodní dědictví široké veřejnosti a zároveň dojde ke koncentraci návštěvníků chráněného území, a tím bude zajištěna ochrana navazujících biotopů a zároveň zajištěn klidový režim území.

Výstupy projektu

 

Konkrétně se plánují dva pěší okruhy v Národních parcích Podyjí a Thayatal, "Okruh kolem města Hardeggu" a "Poustevnický okruh". Aby se oba turistické okruhy daly realizovat, vybudují správy obou národních parků dvě lávky. Ty budou provedeny jako visuté, sloužící výhradně pro pěší. V českém národním parku Podyjí již existují tři takové visuté lávky, nově plánované lávky budou postaveny ve stejném stylu, konstrukčním systému a tvarosloví.