POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Za naplňování programu a kontrolu je zodpovědná celá řada institucí a orgánů. Zde naleznete jejich seznam a také přehled jejich funkcí:

  • Řídicí orgán (ŘO)

Orgán programu, který nese celkovou zodpovědnost za řízení a realizaci Programu. Podporuje činost Monitorovacího výboru a poskytuje mu informace, které výbor potřebuje ke svému rozhodování o projektech. Je odpovědný za podávání informací Evropské komisi. Uzavírá s vedoucím partnerem smlouvu o poskytnutí prostředků z EFRR. Roli Řídicího orgánu vykonává Dolnorakouská zemská vláda.

  • Společný sekretariát (JS, z anglického „Joint Secretariat”)

Podporuje Řídicí orgán a Monitorovací výbor při jejich činnostech pomáhá příjemcům v průběhu celého projektového cyklu. JS sídlí v Rakousku u Řídicího orgánu v St. Pöltenu a v České republice v Brně.

  • Monitorovací výbor (MV)

Je společný orgán zřízený na základě dohody zapojených členských států. Bilaterálně obsazený Monitorovací výbor je zodpovědný především za výběr projektů k podpoře, monitorování pokroku dosaženého při realizaci prioritních os a cílů stanovených v Programu. Je složen ze zástupců příslušných úřadů obou států, zástupců sociálních partnerů a dotčených regionů. Seznam členů Monitorovacího výboru naleznete zde.

  • Kontroloři

Jsou subjekty ustanovené v souladu s čl. 23 Nařízení o EFRR za účelem ověřování legality a řádnosti výdajů vykázaných každým partnerem účastnícím se na realizaci projektu. V Rakousku vykonávají tuto funkci úřady příslušných zemských vlád spolkových  zemí Vídeň, Dolní Rakousko a Horní Rakousko. V ČR je funkce kontrolního místa svěřena Centru pro regionální rozvoj České republiky. Příslušné kontrolní místo všech projektových partnerů je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z EFRR. Kontaktní údaje jsou k dispozici zde.

  • Certifikační orgán (CO)

Vypracovává a předkládá žádosti o platbu Evropské komisi a příjmá platby ze strany Evropské komise, které dále převádí na vedoucího partnera. Tuto funkci vykonává Dolnorakouská zemská vláda.

  • Auditní orgán (AO)

Ověřuje účinné fungování řídícího a kontrolního systému. Vykonává rakouské ministerstvo pro udržitelní rozvoj a cestovní ruch (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) ve Vídni, Rakousko.

  • Národní orgán (NO)

Poskytuje podporu Řídicímu orgánu při koordinování činností v České republice; českým příjemcům vystavuje rozhodnutí o spolufinancování ze státního rozpočtu. Roli Národního orgánu vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

  • Regionální subjekty (RS)

Poskytují poradenství a podporu pro žadatele v průběhu celého projektového cyklu. Jejich sídla jsou úřady zemské vlády Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Vídně a krajské úřady Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Kontaktní údaje Regionálních subjektů můžete zhlédnout zde.