POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2016 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

3 370 294,77 €

Číslo projektu:

ATCZ28

Zkratka:

SEDECO

Vedoucí partner:

Universität für Bodenkultur Wien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Helmut Habersack (helmut.habersack@boku.ac.at)

Partneři projektu:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • Povodí Moravy, s.p.
  • BOKU - Wasserbaulabor Errichtungs- und Betriebs- Gesellschaft m.b.H.

O projektu:

Cílem projektu je zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha, a to především výstavbou a návrhem cílených účinných opatření zelené infrastruktury.

Nejnovější události

20.12.2022
Na společné závěrečné akci byly prezentovány výsledky projektů projektů SEDECO, SEDDON II (Interreg AT-HU) a DREAM SK-AT (Interreg SK-AT) a byla provedena komentovaná prohlídka laboratoře hydrotechniky.
Typ akce: Ostatní
15.12.2022
11. setkání partnerů proběhlo online přes Zoom. Byly diskutovány výsledky projektu a kroky k dokončení projektu.
Typ akce: Ostatní
18.10.2022

Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Řeka Dyje protéká hranici mezi AT a ČR, obě země mají z používání řeky profit (výroba elektrické energie, rekreace, rybolov). Její využívání vede k negativním dopadům na říční systém. Dopady jsou způsobeny např. napřímením koryta a narušením záplavových území řeky. V důsledku toho dochází ke změně v transportu splavenin, který následně způsobuje usazování sedimentů v nádržích, což vede ke vzrůstu vzniku povodně. Napřímení přirozených meandrů vyvolává destabilizaci ekosystémů a vodních biotopů, rovněž dochází k negativnímu ovlivnění biologické rozmanitosti pobřežních oblastí. Tyto projevy s povodněmi a suchem, které se vykytují častěji v důsledku změny klimatu, narušují přirozené fungování ekosystémů, zvyšují zranitelnost a snižují kvalitu ekosystémových služeb vytvořených vodním tokem. Z výše uvedených důvodů je cílem projektu SEDECO zajistit lepší stav ekosystémových služeb, biologické rozmanitosti a snížení vlivu povodní a sucha a to především výstavbou a návrhem cílených účinných opatření zelené infrastruktury (ZI), jako obnova meandrů, obnova břehů pomocí konstrukce z mrtvého dřeva a vytvoření ostrovů v nádržích. Nová hydraulická laboratoř (HEL) výzkumné centrum bude společně s měřením a modelováním tvořit základ pro optimální návrhy zelených infrastruktur. Cílem je zlepšit znalostí systému řeky Dyje, včetně udržitelné strategie řízení nádrže z pohledu jejich zanášení, které pomohou minimalizovat rizika povodní a sucha. Dalším cílem projektu je zlepšit morfodynamiku meandrů toku v přeshraniční oblasti a ochranu přírodních a obnovených břehů řeky Dyje. Tímto způsobem bude pozitivně ovlivněn ekosystém a související biodiverzita (ryby, makrozoobentos a ptáci). Hlavními výstupy jsou HEL, udržitelná strategie řízení sedimentů pro nádrž Nové Mlýny, implementace ZI a zásady pro udržitelný provoz napojených slepých ramen a pobřežních revitalizací pro zlepšení ekosystémových služeb a snížení rizika povodní a sucha v příhraničním regionu na základě společného sledování a modelování. Hlavními příjemci výstupů projektu jsou (i) přírodní prostředí, biodiverzita řeky Dyje a národní parky, (ii) správci povodí v AT (via donau, Dolní Rakousko) a CZ (PM), (iii) osoby, které mají zájem o rybolov a divokou přírodu, (iv) odborníci, studenti a výzkumníci, (v) lidé v příhraničním regionu, kteří jsou postiženi povodněmi a suchem, (vi) široká veřejnost. Vzhledem k tomu, že řeky nejsou omezeny správními a politickými hranicemi a povodně, sedimenty, ryby a další nerozlišují hranice a pohyb přes ně není možný vnitrostátní/regionální/místní přístup, který by byl schopen chránit a spravovat říční systém. Přeshraniční spolupráce je jediný způsob, jak zaručit udržitelné řešení pro problémy popsané v projektu. Náplní projektu je nový přístup vyvinutý v úzké spolupráci mezi všemi partnery skládající se ze společného vývoje monitorování, fyzikálního a numerického modelování prvků zelené infrastruktury, konstrukce prvků ZI, včetně společné strategie a zásad řízení sedimentů.

Výstupy projektu

  • Hydraulicko inženýrská laboratoř
  • Konstrukce z mrtvého dřeva pro zlepšení ekosystému pomocí eroze říčníh břehů
  • Udržitelná strategie řízení sedimentů pro nádrž Nové Mlýny
  • Zásady pro trvale udržitelné meandry a příbřežní revitalizace/ochranu vedoucí k zlepšení ekosystémových služeb a snížení rizik povodní a sucha v příhraničním regionu
  • Příručka optimalizace objemu soustavy nádrží s vazbou na zanášení nádrží povodně a sucho