POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

325 223,10 €

Číslo projektu:

ATCZ272

Zkratka:

AGRISAN

Vedoucí partner:

Mendelova univerzita v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jaroslav Záhora

Partneři projektu:

  • ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
  • Bio Forschung Austria
  • Bundesamt für Wasserwirtschaft

O projektu:

Hlavním cílem projektu je implementace inovativní, zcela nové metody hodnocení kvality a zdraví půdy v praxi. Kromě toho se do praxe zavede zelený kompas, který metodu AGRISAN doplňuje o ochranu půdy.

Podrobnější informace

Aby se zabránilo degradaci půdy, musí se vlastnosti půdy využívané správci půdy co nejvíce blížit hodnotám přírodních půd, které nebyly ovlivněny intenzivním konvenčním hospodařením. To znamená najít jednoduchý způsob, který je k dispozici všem správcům a vlastníkům půdy a zaručuje transparentní a především jednoduché srovnání intenzivně obdělávaných ploch s parametry nejbližší přírodní lokality. Díky těmto srovnáním lze v praxi použít takové způsoby, které co nejvíce přibližují vlastnosti intenzivně obdělávané půdy parametrům přírodních půd. V projektu budou osloveny zúčastněné strany, provedeny inovativní odběry vzorků půdy a jejich analýzy na místech v AT a CZ, jakož i další šetření. Vypracována bude metoda vzorkování a implementován bude zelený kompas. Partneři projektu budou o aktivitách a výsledcích projektu informovat cílové skupiny, strategické partnery a veřejnost prostřednictvím celé řady exkurzí a seminářů, tiskovin, publikací, odborných článků a videí. 

Výstupy projektu

  • Pilotní otestování metody odběrů a analýz
  • Inovativní metoda odběru vzorků, analýzy vzorků a odběrů, interpretace
  • Vypracování metodiky hodnocení změn kvality/zdraví půdy
  • Zelený kompas jako nástroj pro kultivaci šetrnou k půdě