POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.05.2016 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 493 308,70 €

Číslo projektu:

ATCZ7

Zkratka:

DYJE 2020 - THAYA 2020

Vedoucí partner:

Povodí Moravy, s.p.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

David Veselý (vesely@pmo.cz)

Partneři projektu:

 • via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
 • Umweltbundesamt
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejně výzkumná instituce
 • Nationalpark Thayatal GmbH

O projektu:

Hlavním cílem projektu DYJE 2020 je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu.

Nejnovější události

15.12.2021
Závěrečná konference přeshraničního projektu ATCZ7 DYJE 2020 / THAYA 2020 zaměřená na prezentaci výsledků spojená s workshopem.
Typ akce: Konference
24.11.2021
Letecké snímky ramen D18, D8 a D9. Jedná se o časosběrné snímky vývoje nasnímaných lokalit.
Typ akce: Ostatní
04.11.2020
Projekt napojení odstavených ramen Dyje zvítězil u odborné poroty i veřejnosti v environmentální soutěži Adapterra Awards 2020
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Povodí řeky Dyje i její koryto leží na území ČR a Rakouska, nebo přímo tvoří hranici těchto dvou států. Ve zmíněné příhraniční oblasti je provozována soustava nádrží (Vranov, Znojmo, Nové Mlýny) a jsou zde národní parky, které chrání životní prostředí na obou stranách hranice. Vodní hospodářství i ochrana přírody jsou řízeny obdobnými orgány samostatně na území obou států. Pro dosažení optimální správy vodních toků, dobrého stavu vodních útvarů i dalších složek životního prostředí je nutná harmonizace přístupu a přeshraniční spolupráce.

Hlavním cílem projektu je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu. Za tímto účelem bude vytvořeno deset přeshraničních mechanizmů zaměřených na harmonizaci monitoringu a hodnocení stavu vodních toků, podporu rozvoje rybí populace a zlepšení morfologie toků. Díky projektu vznikne pět prvků zelené infrastruktury podporujících morfologickou rozmanitost toku, migraci a reprodukci ryb. Prvky zelené infrastruktury jsou zároveň pilotním inovativním řešením dané problematiky, které budou sloužit jako vzorová řešení nejen v rámci přeshraničního regionu. Výstupy projektu budou přínosem zejména pro životní prostředí a biodiverzitu říční krajiny Dyje, budou využity správami národních parků, vodohospodářskými autoritami na obou stranách hranice (via donau, Povodí moravy, s.p.) dále osobami a sdruženími zabývajícími se životním prostředím, ochranou přírody, sportovním rybářstvím a myslivostí. Prvky zelené infrastruktury a přeshraniční mechanismy budou sloužit jako studijní příklady pro vysoké školy a akademickou obec. Budou přínosem pro obyvatele i návštěvníky a zvýší atraktivitu přeshraničního regionu.
 
Výsledky projektu budou sloužit správcům vodního toku jako metodický nástroj pro naplňování požadavků Evropské rámcové směrnice o vodní politice, jako nástroj pro vodohospodářské plánovaní i výkon běžných povinností. Výsledky budou využívaný také ze strany obou národních parků. Přeshraniční mechanizmy jsou přínosné i pro orgány státní správy a samosprávy a jsou přenositelné i mimo řešené území. Říční krajina není omezena administrativními ani politickými hranicemi, proto projekt důsledně prosazuje přeshraniční řešení, vytváří odborné podklady pro tento přístup a při realizaci tento přístup důsledně aplikuje. Řešení na hraničním toku vyžaduje jedinečné postupy, které nebyly dosud aplikovány. Jejich pilotní ověření umožní jejich aplikaci v rámci celého zájmového území i mimo ně.  Všechny přeshraniční mechanismy budou jednotně vytvořeny pro oba státy při respektování jejich specifických podmínek s důrazem na jejich harmonizaci.

Výstupy projektu

 • Napojení ramene D18 - renaturalizace
 • Napojení ramene D8 - renaturalizace
 • Migrace ryb – opatření k usnadnění migrace
 • Habitaty pro tření ryb – podpora biodiverzity
 • Napojení ramene D9 - renaturalizace
 • Integrace ekologických cílů – koordinovaný přístup
 • Metodika hodnocení dle Rámcové směrnice – harmonizace
 • Rekreační rybařství v národních parcích – koordinovaná pravidla
 • Společný cílový stav rybí populace – harmonizace přístupu
 • Management říčního dřeva v NP – koordinovaná pravidla
 • Management jemných sedimentů – podpora NATURA 2000
 • Biologický monitoring – koordinovaná metodika
 • Pilotní řešení napojení odstavených ramen – pracovní postup
 • Možností aplikace inovativní migrační technologie
 • Přeshraniční strategie migrační průchodnosti