POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2018 - 31.08.2021

Alokované prostředky EFRR:

781 554,37 €

Číslo projektu:

ATCZ183

Zkratka:

IRAS

Vedoucí partner:

K1-MET GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Marianne Haberbauer (marianne.haberbauer@k1-met.com)

Partneři projektu:

  • Universität für Bodenkultur
  • Masarykova univerzita
  • Energetická agentura Vysočiny

O projektu:

Předmětem projektu je vývoj a optimalizace postupu bioleachingu, který umožňuje inovativní, šetrné a nízkoenergetické opětovné získání kovů z druhotných surovin.

Nejnovější události

29.07.2021 - 29.07.2021
Vzhledem k pandemii se naše poslední konference uskuteční 29. července 2021 jako online konference. Na této akci budou výsledky prezentovány všemi zúčastněnými partnery. Akce bude simultánně tlumočena do němčiny a češtiny a je naplánována od 9 do 12 hodin. V případě zájmu kontaktujte paní Michaelu Hemzovou (hemzova@eav.cz), která vám e-mailem zašle odkaz k účasti na této akci. Rádi vás přivítáme na naší akci!
Typ akce: Prezentace
16.07.2021
Výsledky, publikované v časopise "Biosensors"
Typ akce: Ostatní
25.05.2021 - 25.05.2021
Dne 25. května 2021 vyšel na serveru Novinky.cz článek o výzkumných aktivitách v projektu IRAS. Zvláštní poděkování patří našemu partnerovi, Masarykově univerzitě, zejména Jiří Kučera, který byl k dispozici jako partner pro rozhovor k těmto článkům.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Rostoucí závislost Rakouska a České republiky na dovozu surovin výrazně poukazuje na konečnost některých z nich. Cenové výkyvy vedou kromě toho k nevypočitatelné situaci na trhu se surovinami. Proto má vývoj alternativních koncepcí rozhodující význam pro dlouhodobou hospodářskou stabilitu, aby se zajistilo zásobování kritickými surovinami, jako jsou kovy, o jejichž zpracování se v tomto projektu jedná. Významné zdroje druhotných surovin představují popely a strusky. V Rakousku existuje 11 zařízení pro termické zpracování komunálního odpadu, z toho se 5 zařízení nachází v Dolním a Horním Rakousku. V těchto 5 zařízeních se spaluje téměř 63% veškerého rakouského odpadu, a v důsledku toho vzniká cca 330 000 t (2015) popelů a strusek. Dodatečným zajímavým zdrojem je v Horním Rakousku LD-struska z ocelářského průmyslu.


V ČR činil objem komunálního odpadu 5,32 mil. t (2014). Nakládání s odpady činilo téměř 48% odpadu uloženého na skládkách, 40% recyklace (včetně kompostování) a 12% spalování. V ČR existují celkem 4 spalovny odpadu, přičemž jedna z nich v Jihomoravském kraji. Množství strusky a popela, které se dosud výhradně ukládá na skládkách, činilo 157 000 t v roce 2015. Další skutečností je, že do roku 2025 je plánováno 5 dalších zařízení, a v důsledku toho se zvýší objem popelů a strusek.


Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů, jako jsou olovo (Cu), zinek (Zn), kobalt (Co) nebo chrom (Cr) z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí speciálních bakterií (jako jsou Acidithiobacillus a Leptospirillum) a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. Přímou vazbu obou těchto biotechnologických procesů lze považovat za základ inovace v tomto projektu.
Jako výsledky lze uvést tyto body: 1) vývoj procesu biologického loužení pro oddělení kovů z popelů a strusek 2) vývoj bioelektrochemického procesu opětovného získání kovů 3) kombinovaný postup bioleachingu a bioelektrochemického opětovného získání kovů.


Přeshraniční přístup je nezbytný, protože rakouští partneři K1-MET a BOKU mají know-how jak ve struktuře pokusů bioleachingu, tak také v bioelektrochemii a český partner MU provádí dlouholeté expertizy se speciálními bakteriemi. Přístup k cílové skupině podniků bude zajištěn prostřednictvím druhého českého partnera EAV a rakouského partnera K1-MET. Výsledky jsou zajímavé pro odvětví likvidace odpadů a hutnictví a ocelářství a přispívají k úspoře zdrojů.

Výstupy projektu

  • Aktivita pro optimalizaci procesu biologického loužení