POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.08.2019 - 04.09.2019
Typ akce: Ostatní

Archeologický průzkum se zaměřil nejrve na okolí objektu, kde měly být vedeny nové inženýrské sítě a odvodnění objektu a pozemku - Vedoucím výzkumu byl Pavel Staněk ze společnosti Archaia Brno.

Během prvních 14 dnů archeologického průzkumu byla odkryta nejprve ornamentální barokní dlažba z valounků v celé ploše před budvou Staré školy. V místě plánovaných retenčních nádrží na dešťovou vodu byly zahájeny vykopávky, které narazili na dříve netušené masivní zdi středověkého původu. Podle současné interpretace nálezů se jedná nejspíše o opevnění kláštera spojené s příkopem.

Již během prvních dnů stavebních byly podle očekávání nalezeny první kamenicky zpracované architektonické články pocházející ze středověkého kláštera. Tyto historicky cenné součásti původní stavby, byly v minulosti použity jako běžný stavební materiál, např. opěrných zdí.

Ve dvorní části objektu byla postupně odkryta plánovaná trasa pro odvodnění a zaizolování budovy. Těsně pod povrchem byly nalezeny základy středověkého ambitu - křížové chodby obíhající původní rajský dvůr kláštera. V prostoru křížové chodby byly nalezeny i zákaldy mladší barokní chodby vzstavěné z architektonických článků starší gotické chodby. V prostoru bývalé chodby byly rovněž nalezeny četné hroby původních obyvatel kláštera, premonstrátských bratří.

Veškeré archeologické práce byly průběžně dokumentovány a se zástupci památkové péče bylo diskutováno jak s nálezy naložit, protože kolidovaly s plánovanými stavebními pracemi. Bylo rozhodnuto že snahou bude jejich maximální zachování a bude-li to možné i následná prezentace veřejnosti.

Archeologický průzkum staré školy je totiž dosud nejrozsáhlejším průzkumem v areálu Louckého kláštera a už na jeho začátku bylo jasné, že díky němu budeme muset přehodnotit naše dřívější předtsavy o podobě a stavebním vývoji středověkého kláštera...

 

 

 

Galerie