POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
03.03.2020 - 03.03.2020
Dne 3.3.2020 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ-163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/ Kultur - und Naturerbe SchwarzenbergerSchwemmkanal – Bayrische.
Typ akce: Ostatní
05.12.2019

Typ akce: Ostatní
22.11.2019 - 22.11.2019

Typ akce: Tisková zpráva
24.09.2019 - 24.09.2019
Dne 24.9.2019 proběhlo pravidelné setkání projektových partnerů, na kterém se řešil aktuální stav a pokroky v realizaci projektu ATCZ-163 Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/ Kultur - und Naturerbe SchwarzenbergerSchwemmkanal – Bayrische. LP informoval o pokroku v oblasti Veřejných zakázek (vysoutěžení dodavatele), o časovém harmonogramu stavebních prací, dále o mediální kampani Programu a o odevzdání 2. monitorovací zprávy.
Typ akce: Ostatní
06.03.2019 - 06.03.2019
Dne 6. 3. 2019 se v Horní Plané uskutečnilo 3. společné pracovní jednání všech partnerů zapojených do projektu ATCZ163 - Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/kultur- und Naturerbe Schwarzenberger. Na začátku setkání přivítal nový ředitel divize Horní Planá Michal Frnoch všechny účastníky a zdůraznil důležitost projektu pro všechny strany. Následovala prezentace projektového manažera vedoucího partnera – Tomáše Vydry. Součástí prezentace byla i data projektového partnera LČR s.p..Jednotlivé body prezentace byly vždy četně konzultovány všemi zúčastněnými. Mezi nejdůležitější body prezentace patřila především tato témata: aktuální stavy výběrových řízení, publicitní opatření uskutečněné a plánované, aktualizovaný časový harmonogram stavebních prací, převod peněžních prostředků mezi jednotlivými partnery a v neposlední řadě konec monitorovacího období a s ním souvisejí podání monitorovací zprávy. Na konci prezentace se uskutečnila praktická ukázka vyplňování monitorovací zprávy v prostředí eMS. Samotný závěr již patřil čilé diskuzi všech zúčastněných.
Typ akce: Ostatní
27.06.2018 - 27.06.2018
Na začátku realizace projektu, koncem června se na ředitelství divize Horní Planá sešli členové všech tří projektových týmů, aby společně připravili plán realizace projektu ATCZ163 ,,Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva/Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal - Bayrische Au“, naplánovali aktivity, činnosti a jejich vzájemnou koordinaci. Celkem devět pracovníků ze tří institucí zapojených do činnosti projektového týmu plánovalo konkrétní kroky při realizaci projektu v rámci přeshraničního Programu INTERREG V-A. V úvodu seznámil manažer vedoucího partnera projektu všechny kolegyně a kolegy se současným stavem projektu a výhledem na rok 2019. Soustředil se na přípravu činností jednotlivých partnerů. Důležitou součástí byla také koordinace propagace tohoto projektu, publicita a komunikace jak mezi jednotlivými projektovými partnery, tak s veřejností
Typ akce: Ostatní