POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.07.2017
Typ akce: Kulatý stůl

Jedním z hlavních cílů projektu je posílení populace perlorodky říční vysazením mladých odchovaných jedinců přímo do toku. Před samotným vysazením musí být pečlivě vybrána místa vhodná pro uchycení mladých jedinců.

Než dojde k samotnému vysazení mladých perlorodek do toku, bude probíhat několik přípravných fází. Prvním a zásadním krokem pro vytipování nejvhodnějších míst pro vysazení mladých jedinců perlorodek do toku je podrobný průzkum stability dna a břehů v toku. Z hlediska biotopových nároků je důležitá struktura dna - optimální zrnitost oro perlorodku představuje písek (0,06 - 2mm) až hrubozrnný štěrk (2 - 6 cm).  Zásadní je také vytipovat taková místa, kde můžeme vyloučit působení eroze, která zanáší tok nežádoucími sedimenty. Limitující jsou také chemické vlastnosti vody a celková mineralizace, žádoucí je nízká konduktivita. Z biotických faktorů je důležité dostatečné zásobení úživným detritem, který je potravou perlorodek.

Galerie