POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
25.05.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Hlavní projektovou aktivitou Jihočeského kraje v projektu I-CULT je vytvoření Archeoskanzenu Trocnov. Předmětem díla je vybudování a zpřístupnění nového archeoskanzenu prezentujícího život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby. Jedná se o soubor objektů – rekonstrukcí středověkých venkovských staveb, které budou sloužit expozičnímu a výukovému využití. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice; záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Archeopark vznikne v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova (národní kulturní památka ČR). Stavba bude provozní součástí stávajícího Muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova. Stavebníkem je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, p. o. Jihočeského kraje.

Autorem koncepce a odborných podkladů pro celek a objekty Archeoskanzenu Trocnov je architekt, vysokoškolský pedagog, pracovník státní památkové péče se zaměřením na lidovou architekturu, historické stavební konstrukce a typologii staveb, prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. Koncepci připravil v r. 2017 ve spolupráci s Ing. arch. Petrem Chotěborem, který pracuje v odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kde se věnuje památkové péči v areálu Pražského hradu, spolupracuje na výzkumech, podílí se na zpracování sbírek i přípravách výstav a publikací. Kromě toho v posledních letech pracoval nebo se podílel na stavebně-historických průzkumech historických staveb, na terénních průzkumech tvrzí, dokumentacích kamenických značek nebo dokumentacích středověkých stavebních technologií.

Projektovou dokumentaci Archeoskanzenu Trocnov zpracoval Ing. arch. Petr Dostál z Ateliéru Dostál, který se zabývá rekonstrukcí historických staveb. Jejich projekty řeší mj. také transfery staveb pro expozice muzeí v přírodě, případně repliky výjimečných nedochovaných staveb. Ateliér také zpracovává stavebně historické hodnocení a standardní stavebně historické průzkumy vesnických staveb.

Projekt Archeoskanzenu Trocnov vychází ze schválené koncepce Jihočeského kraje a jeho zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015 – 2020.

V rámci této koncepce byly schváleny směry rozvoje v návaznosti na investiční výstavbu plánovanou v souladu s rozvojem veřejné služby poskytované jednotlivými organizacemi.

Archeoskanzen je tvořen replikou historické vesnice vrcholného středověku, tzn., že se jedná z velké části o edukační záležitost, která bude sloužit k představení života v dané době se všemi předměty denní potřeby a způsobu hospodaření. Jako v podobných areálech na jiných místech ČR bude areál využíván pro doplnění výuky historie pro školy, školní výlety a vzdělávací akce pro širokou veřejnost.

Na stavbu a provoz Archeoskanzenu Trocnov je projektově navázáno mnoho doprovodných aktivit a výstupů. V areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova proběhl v roce 2018 a 2019 archeologický průzkum celého území vč. geofyzikálního, magnetometrického a palynologického výzkumu.

Návštěvník archeoskanzenu bude mít možnost se zde pobavit i vzdělat. Budou zde k dispozici např. tablety s virtuálním modelem archeoskanzenu a edukačním digitálním obsahem, dále fyzický interaktivní 3D model Archeoskanzenu Trocnov v měřítku 1:87, informační a interaktivní tabule. Připravují se také edukační brožury, pracovní listy nebo časosběrný filmový dokument.

V rámci realizace projektu I-CULT proběhlo v roce 2019 v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova již několik doprovodných akcí pro širokou veřejnost, které se zaměřily na stavební techniky a řemesla ve středověku (např. kamenictví, stavba keramické pece, středověké hrnčířství, vypalování keramiky, tavba železa, zpracování dřeva apod.) Rok 2019 byl také ve znamení různých specializovaných workshopů a na své si přišly děti, které se zúčastnily příměstského tábora Život ve vrcholném středověku. Obdobné akce jsou chystány i v tomto roce, a to i pro odbornou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit také na velký středověký jarmark.

Exteriér i interiér Archeoskanzenu Trocnov bude vybaven historickými a funkčními replikami odpovídajících 14. – 15. století vč. nábytku, předmětů denní potřeby, zemědělských a řemeslných nástrojů, zbraní či husitského vozu. Připravuje se také edukační program Středověký muzejní kufřík. Tyto kufříky obsahují repliky středověkých artefaktů z jednotlivých příhraničních regionů (kostýmy, doplňky, keramické, dřevěné či skleněné předměty, hračky, zbraně).

V květnu 2020 byla stavba Archeoskanzenu Trocnov zahájena. Rada Jihočeského kraje v dubnu schválila výběr dodavatele stavby, kterým je společnost S-B s.r.o. ze Sedlčan. Smlouva o dílo byla s dodavatelem podepsána v Areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova dne 12. 5. 2020. Stavba bude rozdělena na 3 etapy a dokončena by měla být v průběhu 4 let. Stavba bude vysoce specializovaná, náročná činnost spojená s velkým podílem ruční práce a s uplatňováním dobových technologií především opracováním dřeva a tvorbou střech.

Archeoskanzen Trocnov je vyústěním dlouhodobé snahy o větší propagaci husitství a obnovy tradic, které se k areálu Jana Žižky v Trocnově vážou. Je zároveň součástí dlouhodobé schválené koncepce rozvoje Jihočeského muzea v ČB. Smyslem provozování areálu je rozšíření veřejné služby v oblasti kultury poskytované Jihočeským muzeem a vytvoření portfolia naučných, historických turistických cílů, které budou dlouhodobě zvyšovat návštěvnost organizace, potažmo Jihočeského kraje a přispějí v rámci své programové nabídky k rozšiřování paměti národa, což je jeden z hlavních cílů, ke kterému byla organizace zřízena.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích předpokládá, že v souvislosti s otevřením nově revitalizovaného areálu včetně Archeoskanzenu Trocnov dojde k významnému navýšení návštěvnosti této lokality. V současnosti je návštěvnost malého nově rekonstruovaného muzea Jana Žižky (rekonstruováno 2015 – 2016) cca 5 000 platících návštěvníků ročně a návštěvnost celého areálu vč. akcí se odhaduje na cca 20 000 návštěvníků. Z uvedeného je patrné, že tato etapa naší historie je stále v zájmu široké veřejnosti a na základě těchto zkušeností se předpokládá budoucí návštěvnost kolem 50 000 návštěvníků ročně.

Ohlasy v médiích:

 

Galerie