POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.04.2018 - 31.03.2019
Typ akce: Seminář

Jihomoravský kraj, jako projektový partner, pořádal ve spolupráci s Místními akčními skupinami v rámci celého území Jihomoravského kraje praktické semináře zaměřené na problematiku fungování zeleně v krajině vystavené současným klimatickým změnám. Semináře byly realizovány v celkem 3 cyklech, vždy po 18 seminářích. V roce 2018 proběhly 2 plánované cykly s celkovou účastí přes 700 osob. Třetího kola seminářů uskutečněného v období 02-03/2019 se zúčastnilo dalších 370 posluchačů z řad zástupců obcí, mikroregionů, zájmových sdružení, škol, neziskového sektoru a podnikatelů v zemědělství. Přednášená témata zpracovali a následně také prezentovali odborníci ze soukromého i akademického sektoru s dlouholetou praxí v sadovnictví, ovocnářství, projekční činnosti či pozemkových úpravách.

V prvním cyklu se účastníci seznámili s fungováním zeleně v krajině vystavené současným klimatickým změnám, se základními vstupní podklady pro výsadbu zeleně, jakými jsou například územní plán, územní studie, studie odtokových poměrů apod. Obsah druhého cyklu byl orientován zcela prakticky - postup při výběru lokality a vhodného sadebního materiálu, postup samotné výsadby, ukázky a možnosti realizace komunitních výsadeb a výstupy mnohaleté praxe výsadby klimaticky adaptabilní zeleně u sousedů v Dolním Rakousku. Praktické výstupy druhého kola byly v rámci třetího cyklu seminářů rozšířeny o poznatky k následné péči o vysazenou zeleň, způsobu provádění výchovných řezů, intenzitě zálivky, možnosti kotvení dřevin a postupu v ochraně proti okusu zvířat. Odborné přednášky byly doplněny praktickou ukázkou výsadby a výchovného řezu v terénu.  

Galerie