POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

907 382,47 €

Číslo projektu:

ATCZ234

Zkratka:

SYM:BIO

Vedoucí partner:

Bio Forschung Austria

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Eva Erhart (e.erhart@bioforschung.at)

Partneři projektu:

  • ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.
  • Mendelova univerzita v Brně
  • „Natur im Garten“ GmbH
  • Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde

O projektu:

Hlavním výstupem projektu je vytvoření přeshraniční síťě SYM:BIO pro oblast návrhů zelených ploch a jejich údržby založených na podpoře biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu a na bioekonomice. Všichni účastníci sítě i občané v obcích budou těžit z přeshraniční výměny znalostí a vědomostí.

Nejnovější události

Podrobnější informace

Cílem je vytvoření přeshraniční sítě SYM:BIO pro obhospodařování ploch zeleně přizpůsobené suchu a podporující biologickou rozmanitost. Za tímto účelem je třeba identifikovat aktéry v ČR a Rakousku, propojit je na místní a regionální úrovni a zprostředkovat jim potřebné znalosti a informace. Analýzou příkladů dobré praxe a vlastními šetřeními je třeba vyvinout a implementovat konkrétní doporučení v nově vytvořených modelových příkladech.
Prostřednictvím projektu budou na místní i regionální úrovni přeshraničně propojeny subjekty a instituce relevantní pro navrhování a údržbu veřejných a soukromých ploch zeleně v projektovém regionu a bude navázána spolupráce mezi nimi. Například výměna know-how mezi odděleními města Vídně a městy v ČR zlepší institucionální kapacitu veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinnost veřejné správy. Propojením akterů sítě SYM:BIO a zvýšením povědomí o udržitelném využívání zdrojů bude podpořena i regionální produkce.

Výstupy projektu

  • přeshraniční síť SYM:BIO pro oblast návrhů zelených ploch a jejich údržby založených na podpoře biologické rozmanitosti a přizpůsobení se suchu a na bioekonomice (občané, nevládní organizace, firmy, MAS, veřejná správa), s aktivním zapojením všech partnerů projektu
  • nově vytvořené ukázkové lokality (ČR) a ukázková zahrada (Rakousko), jejich společné zpracování
  • společná příručka SYM:BIO o managementu údržby ploch zeleně podporujících biologickou rozmanitost a přizpůsobení se suchu
  • modelový koncept přístupu k tvorbě a údržbě zeleně ve městě Náměšť nad Oslavou a městské části Nový Lískovec v Brně