POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2016 - 31.12.2021

Alokované prostředky EFRR:

788 253,91 €

Číslo projektu:

ATCZ22

Zkratka:

Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví

Vedoucí partner:

NÖ Landesgesundheitsagentur

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Julia Auer (julia.auer@healthacross.at)

Partneři projektu:

  • Jihomoravský kraj
  • Jihočeský kraj

O projektu:

Cílem projektu je podnítit přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví.

Nejnovější události

09.12.2021
Projekt „Společně ke zdraví“ úspěšně dokončen
Typ akce: Konference
02.03.2020
Zemský rada Dr. Martin Eichtinger a radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Milan Vojta bilancovali dosavadní spolupráci.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Zdravotní péče je v současné době organizována na národní úrovni a končí na státní hranici. V důsledku toho nejsou zaručeny rovné příležitosti při přístupu ke zdravotnickým zařízením. Přeshraniční projekty poskytují možnost tyto překážky odbourat a překonat. Zdravotní péče v Dolním Rakousku a sousedních českých krajích – Jihomoravském kraji a Jihočeském kraji – využívá vždy vlastní infrastruktury a vlastních zdrojů, přestože by zdravotnická zařízení na druhé straně hranic byla často rychleji dostupná. Účelem projektu proto je, aby všichni obyvatelé příhraničního regionu mohli optimálně využívat zdravotnická zařízení.

Nadřazeným cílem projektu je podnítit regiony Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj k přeshraniční spolupráci ve zdravotnictví a umožnit výměnu zkušeností i praktickou kooperaci mezi partnery. Kvalita a dlouhodobá udržitelnost projektu, ze kterého budou v první řadě profitovat obyvatelé příhraničního regionu, budou zajištěny účastí Dolnorakouského zdravotního a sociálního fondu (NÖGUS), Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje na rozvoji přeshraniční spolupráce nemocnic, resp. spolupráci v akutních případech (klíčové výstupy).

Dlouhodobým cílem projektu je sladit služby příslušných systémů zdravotní péče s potřebami místních obyvatel, a umožnit tak rovnocenný přístup ke zdravotní péči na obou stranách hranic, a tím přispět k trvalému zlepšení životních podmínek obyvatel. Toho má být dosaženo vzájemným a optimálním využíváním zdravotnické infrastruktury a zdrojů. V rámci rozvoje přeshraniční spolupráce nemocnic bude podpořen transfer zdravotnických znalostí a vyjasněn postup při ošetřování pacientů. Rozvojem přeshraniční spolupráce v akutních případech přispěje projekt ke zkrácení dojezdových časů vozidel záchranných služeb. Přeshraniční přístup má pro projekt mimořádný význam. Těchto projektových cílů nelze, jak je patrné už z jejich podstaty, dosáhnout na čistě národní nebo regionální úrovni. Zdravotnická zařízení v Dolním Rakousku i v uvedených českých krajích proto potřebují kooperační partnery na druhé straně hranic. Projekt se vyznačuje inovativním pojetím, protože iniciuje spolupráci mezi nemocnicemi a záchrannými službami, a pokládá tak základní kámen přeshraničního poskytování zdravotní péče v praxi.

Výstupy projektu

  • Účast projektových partnerů na rozvoji přeshraniční spolupráce nemocnic
  • Účast projektových partnerů na rozvoji přeshraniční spolupráce v akutních případech