POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

508 540,70 €

Číslo projektu:

ATCZ236

Zkratka:

Cli OP Thaya

Vedoucí partner:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung / Abteilung Wasserwirtschaft

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Franz-Walter Froschauer (walter.froschauer@noel.gv.at)

Partneři projektu:

  • Technische Universität Wien
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
  • Povodí Moravy, s.p.

O projektu:

Celkovým cílem je předpověď a analýza dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v přeshraniční oblasti povodí Dyje a na základě toho rozvíjet vzájemně koordinovaný návrh manipulačních pravidel pro přehradní nádrže v České republice v období sucha v budoucnosti.

Nejnovější události

24.11.2022 - 24.11.2022

Typ akce: Prezentace

Podrobnější informace

Řeka Dyje a její přeshraniční oblast povodí přestavuje důležitý základ pro zásobování vodou, jakož i pro celé hospodaření a využití vodních zdrojů v příhraniční oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy.  Podél celého toku Dyje jako hraniční řeky existují různé způsoby využití vodních zdrojů, jako například zásobování pitnou vodou obyvatel města Znojma a dalších měst, zásobování vodou v rámci průmyslu, výroba elektřiny nebo zemědělské zavlažování. 

Pro optimalizaci hydrologické bilance jsou na české straně velké vodní nádrže (Vranov, Znojmo a Nové Mlýny), které regulují rovnováhu v povodí až po ústí Dyje do Moravy. V důsledku po sobě následujících suchých let (2017 a 2018) experti v oblasti vodohospodářství z obou zemí poprvé identifikovali známky problémů v zásobování vodou v celém povodí, neboť v důsledku sucha nebylo možné na jaře vodní nádrže naplnit. Poprvé bylo třeba projednat mimořádná opatření v rámci Rakousko-české komise pro hraniční vody, aby bylo možné nadále zajistit zásobování vodou v regionu. Z diskuse odborníků také vyplynulo, že sice existuje osvědčená spolupráce na úrovni protipovodňové ochrany, ale vzniká potřeba spolupráce také v oblasti dopadů sucha. Z těchto důvodů byl tento projekt zahájen. 

Cílem tohoto projektu je prozkoumat dopady klimatické změny na vodní bilanci v povodí řeky Dyje do roku 2050, aby se na základě těchto poznatků vytvořil návrh vzájemně koordinovaného "nouzového" manipulačního řádu. V tomto ohledu je nutno odhadnout bilanci vody a porovnat ji s očekávanou potřebou vody v budoucnu. Pro tyto odhady došlo s propojení stávajících klimatických modelů a tvorbě regionálních klimatických scénářů. Poprvé se dvě sousední země snaží harmonizovat své odborné znalosti a přenést je na společný hraniční region.
 
Na základě výsledků se budou v rámci projektu zpracovávat manipulační opatření pro suchá období ve vzájemné shodě obou stran. K této součinnosti projektových partnerů dojde za podpory odborníků Rakousko-české komise pro hraniční vody a bude základem pro udržitelné zásobování vodou v regionu v časech nízkého stavu zásoby vody.

Vzhledem k přeshraničnímu regionu povodí a zvláštním právním a vodohospodářským předpisům může být tento úkol uskutečněn pouze v rámci vzájemné shody rozhodujících institucí.

Výstupy projektu

Výsledkem projektu je představení klimatických scénářů pro časový horizont do roku 2050. Díky nim je možné zpracovat odhad hydrologické bilance v celé oblasti povodí Dyje. Vzájemná spolupráce dvou státu je jen tehdy možná, pokud je pochopení problematiky stejné a shromáždění dat je koordinováno. Projekt vyžaduje a podněcuje spolupráci úřadů, správních jednotek, odborných pracovišť a univerzit obou zemí. Na tuto spolupráci je potřeba nahlížet jako na středně- až dlouhodobou s ohledem na ochranu před dopady změny klimatu. S novými poznatky bude ve vzájemné spolupráci v rámci projektu zpracován návrh optimalizace manipulací pro vodní hospodaření na Dyji.
K dosažení cíle budou začleněny všechny příslušné specializované pracoviště. Díky vzájemné spolupráci při řešení je možné společné jednání.