POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

103 541,16 €

Číslo projektu:

ATCZ293

Zkratka:

CSR-NET

Vedoucí partner:

JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Petra Vachová, vachova@jaip.cz

Partneři projektu:

  • NÖ.Regional GmbH

O projektu:

Cílem přeshraničního projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů.

Nejnovější události

Podrobnější informace

Potřeba reagovat na komplexní sociální, environmentální a ekonomické výzvy se v současnosti neustále zvyšuje. Tyto celospolečenské výzvy týkající se životního prostředí, překotného vývoje technologií a měnící se způsoby práce i komunikace, začínají vyžadovat pozornost v každodenním životě. Výše uvedené oblasti lze shrnout pod zkratku CSR – „Corporate Social Resposibility“ neboli „Společenská odpovědnost firem a organizací".

Cílem přeshraničního projektu CSR-NET je prostřednictvím udržitelné sítě, vzniklé z přeshraničního partnerství, zlepšit osvětu a zapojení organizací veřejné správy do realizace CSR principů.
Přestože je na dané téma v současné době kladen stále větší důraz, z dosud realizovaných aktivit v příhraničních regionech (např. ocenění CRS, audity CSR) a ze zkušenosti zapojených partnerů vyplývá, že u organizací veřejné správy dosud není téma dostatečně a systematicky řešeno. Hlavní důraz v projektu bude kladen na praktickou využitelnost a přenos konkrétních příkladů dobré praxe ve 4 hlavních pilířích CSR (ekonomický, sociální, environmentální a regionální), které se již osvědčily v českých nebo rakouských obcích, včetně vytvoření přeshraniční sítě.

Mezi hlavní výstupy budou patřit vzdělávací materiály pro veřejnou správu pokrývající všechny 4 oblasti CSR. Obsahy vzdělávacích materiálů budou cílové skupině prezentovány v rámci celkem 4 síťových seminářů a odborné konference.  Dalším výstupem je webová stránka www.csr-net.eu obsahující mimo jiné interaktivní mapu obcí/měst aktivních v CSR, které by se chtěly  podělit o své zkušenosti a navázat partnerství s obcemi/městy čelícími obdobným výzvám.

V geograficky shodném, ale politicky rozděleném přeshraničním území, jsou společenské výzvy obdobné, ale přeshraniční propojení aktérů, kteří se na krajských a zemských úřadech či obcích aktivně zabývají tématikou CSR, v podstatě neexistuje. Cílem projektu je tuto skutečnost změnit.

Výstupy projektu

Hlavní výsledky projektu budou:

  • zmapování stávajícího stavu ve městech a obcích česko-rakouského příhraničí pomocí dotazníkového šetření,
  • vytvoření vzdělávacích materiálů k CSR na míru cílové skupině a následné vzdělávání,
  • vybudování přeshraniční sítě odpovědných pracovníků krajských a zemských úřadů v oblasti CSR a relevantních pracovníků obcí a měst,
  • bilaterální aktivity (síťovací semináře, exkurze).

Zapojení účastníků na celém programovém území bude možné sledovat v interaktivní mapě na webové stránce projektu a také dle účastníků zapojených do realizovaných bilaterálních akcí.