POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 30.11.2022

Alokované prostředky EFRR:

225 161,91 €

Číslo projektu:

ATCZ217

Zkratka:

Digitalizace v cestovním ruchu-Digitalisierung im Tourismus

Vedoucí partner:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Stanislava Pachrová

Partneři projektu:

  • Johannes Kepler Universität Linz
  • Verbund OÖ. Museen
  • Vysočina Tourism, příspěvková organizace

O projektu:

Vytvoření nové sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu v regionech Vysočina a Horní Rakousko.

Nejnovější události

07.09.2022 - 08.09.2022
Dvoudenní setkání v Linci za účasti všech projektových partnerů.
Typ akce: Ostatní
27.06.2022 - 01.07.2022
Druhá část přeshraničního semináře „Muzeum a cestovní ruch“
Typ akce: Seminář
29.04.2022 - 14.05.2022
Nový předmět „Digitization in Cultural Tourism“
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Společnou výzvou pro projekt je vytvoření nové aktivní sítě veřejných institucí v oblasti digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní Rakousko. Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci vysokoškolských pracovišť - Vysoké škola polytechnické Jihlava (dále jen VSPJ), Johannes Kepletuniversität Linz (dále jen JKU)  s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti –  Vysočina Tourism (dále jen VT) a Verbund OÖ Museen (dále jen VOMUS). Spolupráce bude založena na výměně zkušeností přinášející prospěch pro všechny partnery a na společné aktivitě v oblasti vzdělávání v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR). 
Projektové aktivity umožní díky aktivní spolupráci všech projektových partnerů:
a) Společné vytvoření přeshraničního vzdělávacího semináře „Muzeum a cestovní ruch“. V Horním Rakousku nabízí JKU od roku 2007 odborný seminář, který bude zcela inovován, zaměřen na téma digitalizace a bude realizován společně projektovými partnery na AT i CZ území. V rámci programového území se jedná o zcela inovativní vzdělávací záměr. Potenciál institucí kulturního CR (např. muzeí) nebývá plně využit, pracovníci často postrádají znalosti potřebné k efektivní propagaci služeb institucí směrem k široké veřejnosti. Vzdělávání pracovníků povede k síťování institucí a posílení jejich spolupráce, dojde k zatraktivnění muzeí a zvýšení jejich návštěvnosti. V rámci projektu proběhne společná pilotní výuka inovovaného semináře, který bude certifikován organizací ICOM (International Council of Museums).
b) společné vytvoření nového předmětu v anglickém jazyce na téma digitalizace v kulturním CR na VSPJ a jeho společnou pilotní výuku. Od roku 2019 nabízí JKU řadu předmětů zaměřených na digitalizaci v CR. Obsah těchto předmětů bude zpřístupněn VSPJ, dojde k náslechům akademiků VSPJ ve výuce vybraných předmětů na JKU a následně všichni partneři navrhnou strukturu nového předmětu tak, aby byl přizpůsoben českým podmínkám a odpovídal potřebám praxe AT-CZ regionu. Předměty JKU budou  inovovány o poznatky získané na CZ území.

Výstupy projektu

- Muzeum a cestovní ruch - společný rakousko-český seminář celoživotního vzdělávání certifikovaný ICOM na téma digitalizace v kulturním cestovním ruchu

- Digitization in cultural tourism - nový společně vytvořený předmět v anglickém jazyce zařazený do kurikula oboru Cestovní ruch VŠPJ