POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

224 463,40 €

Číslo projektu:

ATCZ251

Zkratka:

FORRISK

Vedoucí partner:

Universität für Bodenkultur, Wien

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Eduard Hochbichler

Partneři projektu:

  • Mendelova univerzita v Brně
  • Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen

O projektu:

Projekt je založen na přeshraniční spolupráci při hodnocení rizik, vývoji vhodných adaptačních strategií a zdokonalení monitorovacích systémů pro vybrané parametry, s cílem přispět k plnění ekosystémových služeb prostřednictvím udržitelného multifunkčního lesnictví. Cílem výměny informací mezi vědci, vlastníky lesů, správci, státní správou a samosprávou a širokou veřejností a využití/rozšíření příkladů osvědčených postupů je přispět k řešení současných a budoucích problémů při obhospodařování lesů.

Nejnovější události

13.12.2022

Typ akce: Prezentace
26.09.2022 - 27.09.2022

Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Situace poškození lesů v příhraničním regionu, která trvá již řadu let, je pro majitele lesů, orgány státní správy a samosprávy a další zúčastněné strany velkým problémem i výzvou. V průběhu řešení krizí se na jedné straně ukázalo, kolik místních opatření vedoucích k řešení kalamit ovlivňuje lesy i na druhé straně hranice, a jak by se krize mohly v budoucnu zmírnit lepší výměnou informací.
V České republice i v Rakousku existují informace ze současných monitorovacích systémů o suchu jako významném predispozičním faktoru a o rozsahu napadení smrkových porostů lýkožrouty jako kalamitním faktoru. K dispozici je také celá řada relevantních výsledků nedávných výzkumných projektů, které se zaměřují na lesnické strategie a opatření na podporu adaptace lesního hospodaření na změnu klimatu.
Jak vlastní změna klimatu (včetně klimatických extrémů), tak očekávaná rizika a možná opatření vůči nim mohou být v obou zemích podobné. Efektivní přeshraniční výměna informací mezi ČR a Rakouskem však neexistuje, což v současné krizové situaci lesnické instituce a vlastníci lesů velmi postrádají.
Primární cíl projektu proto spočívá ve společném rozvoji důležitých podpůrných mechanismů pro efektivní řízení budoucích krizí a rizik v lesnictví. Rozsáhlé kalamitní události vyžadují krizové řízení s cílem střednědobého až dlouhodobého snižování výrobních nákladů a řízení rizik v příjmové oblasti lesního hospodářství příhraničních regionů. Z tohoto důvodu bude v rámci projektu vytvořena společná znalostní a informační platforma.
Projekt je založen na přeshraniční spolupráci při hodnocení rizik, vývoji vhodných adaptačních strategií a zdokonalení monitorovacích systémů pro vybrané parametry, s cílem přispět k plnění ekosystémových služeb prostřednictvím udržitelného multifunkčního lesnictví. Cílem výměny informací mezi vědci, vlastníky lesů, správci, státní správou a samosprávou a širokou veřejností a využití/rozšíření příkladů osvědčených postupů je přispět k řešení současných a budoucích problémů při obhospodařování lesů.

Hlavním cílem projektu je proto pokrýt tyto mezery a propojit současné vědecké poznatky se zkušenostmi zaměřenými na vývoj nástrojů a doporučení pro snížení rizik nežádoucího vývoje stavu lesa ve vybraném regionu. Tyto informace by měly být zpřístupněny vlastníkům lesů, odborníkům, státní správě a samosprávě, zájmovým skupinám, veřejnosti a také studentům univerzit BOKU a MENDELU. Naopak vzájemný kontakt a přenos informací může přimět vědecké instituce, aby změnily své vědecké zaměření na nejdůležitější nebo nově vznikající problémy v lesnické praxi.

Výstupy projektu

Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe v lesnictví

Manuál pro řízení budoucích rizik a krizí v lesnictví

Přeshraniční síť pro výměnu znalostí a informací