POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2019 - 31.05.2021

Alokované prostředky EFRR:

379 558,21 €

Číslo projektu:

ATCZ158

Zkratka:

Transregio

Vedoucí partner:

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jiřina Veselá

Partneři projektu:

  • Fachhochschule St. Pölten
  • Vysoké učení technické v Brně

O projektu:

V rámci projektu bude zpracováno obsáhlé a aktuální dopravně výzkumné posouzení možné obnovy tratě Laa/Thaya – Hevlín. Paralelně k tomu budou zkoumána opatření pro rekonstrukci, popř. kapacitní zlepšení na rakouském traťovém úseku Wolkersdorf – Laa/Thaya a rovněž na českém úseku Hevlín – Hrušovany n. J. – Brno, popř. Břeclav.

Nejnovější události

23.11.2021

Typ akce: Konference
31.08.2021

Typ akce: Kulatý stůl
14.07.2021

Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Společný problém programového území, který svým projektem přeshraničně zpracujeme:
- kapacitně přetížená místa koridorových tratí
- přednostní posouzení nákladní dopravy

Přednostní cíl projektu a změna, kterou chceme svým projektem dosáhnout:
- příspěvek ke zlepšení Balticko-adriatického TEN-T koridoru (objízdná trať)
- příspěvek k regionálnímu rozvoji (lokální faktor pro regiony)
- odstranění psychických bariér mezi regiony

Hlavní výstupy projektu a kdo z nich profituje:
Podklad pro rozhodování o financování a změně infrastruktury (rozhodování v rámcovém plánu) pro národní rozhodovací grémia

Náš postup řešení a nutnost přeshraničního nasazení:
Rozdílně složená rozhodovací grémia v dotčených uživatelských zemích prokazují akademickou spolupráci mezi VUT v Brně a FH Sankt Pölten a adekvátně složený bilaterální odborný sbor zajišťuje prostřednictvím rozhodovacích orgánů (ministerstva dopravy, regiony obou zemí) vědecky fundované přenosné, relevantní výsledky.

Co je na projektu nového/inovativního:
Rozvíjet přeshraničně nové poznání se zapojením mladých lidí (studenti obou zemí). Nové oboustranné úhly pohledu, nikoliv ze současného národního přístupu, ale od počátku na základě bilaterární analýzy a bilaterárního přístupu.

Výstupy projektu

  • Technická analýza
  • Tvorba společné platformy systému
  • Současný objem dopravy
  • CBA jednotlivých variant řešení
  • Prognostický model
  • Analýza stávajícího stavu a specifikace návrhových variant úprav železniční sítě