POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.11.2022 - 22.11.2022
Typ akce: Konference

22. listopadu 2022 se 70 účastníků z Rakouska a České republiky zúčastnilo rakousko-české konference, která se konala v prostorách Moravian Science Centre, Brno. V rámci akce pod názvem „Věda, výzkum a inovace v přeshraničním prostoru Rakousko – Česká republika“ byly představeny úspěšné přeshraniční projekty mezi rakouskými a českými partnery a společně s experty z oblasti přeshraniční spolupráce byly diskutovány příležitosti a možnosti rozvoje v příštích letech. Zodpovědní zástupci dotačního programu představili před zahájením nového programového období programu EU INTERREG VI-A Rakousko-Česko 2021-2027 také jeho nové rámcové podmínky. Konference byla zorganizována Jihomoravským krajem v rámci projektu „Connecting regions AT-CZ“ a podpořena z prostředků Evropské Unie.

Programové období INTERREG V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 se chýlí ke konci. To bylo podnětem pro představení šesti úspěšných přeshraničních projektů v rámci této konference.

Cílem projektu ALGENETICS - Společné česko-rakouské centrum řasových biotechnologií bylo zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného české-rakouského centra řasových biotechnologií. Obě výzkumná pracoviště se zabývají aktuálními otázkami evropského a celosvětového výzkumu v oblasti biotechnologií mikrořas. Kombinace vzájemně se doplňujících znalostí a využití laboratorního zařízení rakouských i českých týmů posílí regionální "know-how". To přispěje k budoucí vyšší nezávislosti na fosilních zdrojích, stejně jako ke snížení množství atmosférického CO2 a zároveň nebudou konkurovat potravinářským plodinám, jako je tomu u jiných biopaliv. Projekt je v úrovni základního výzkumu a je zcela inovativní - žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce těchto cenných látek ze sinic.

Projekt HARDIS - Mechanická dezintegrace tvrdých dřevin. Z důvodu klimatických změn a následných změn lesní politiky se v blízké budoucnosti zesílí význam listnaté suroviny. Jelikož je v našich regionech dřevařský průmysl především zaměřen na zpracování jehličnaté suroviny, bude tento průmysl čelit velké výzvě. Proto je nutné na tyto výzvy reagovat s předstihem a rozšířit možný tržní potenciál. Tento projekt reaguje na tyto změny tak, že poskytne fundamentální poznatky které jsou nezbytné pro řešení problémů při obrábění listnatých dřevin.                                                                           

Projekt Kompetenzzentrum Mechanobiologie v regenerativní medicíně klade důraz na společný výzkum na velmi inovativním poli regenerativní medicíny, kde jsou vyvíjeny léčebné postupy schopné nahradit drahé a dlouhodobé farmakologické léčby nebo opakované chirurgické zákroky. Projekt sleduje strategii podpory hojících mechanismů těla, jeho schopnosti obnovit dysfunkční buňky a tkáně. Mechanobiologie staví na poměrně levných metodách čímž se zlevňuje terapie.

Projekt REEgain - Udržitelná biologická recyklace ekologicky problematických látek (prvků vzácných zemin) z elektronického odpadu a vody je zaměřen na problematiku možné recyklace prvků vzácných zemin, které jsou používány v elektronických přístrojích, jako jsou mobilní telefony, počítače a úsporné žárovky. Jejich dostupnost je však omezena a doposud neexistují žádné způsoby recyklace, které by byly šetrné k životnímu prostředí. Z těchto důvodů si partneři projektu dali za úkol vyvinout společně s regionálním průmyslem aplikovatelné recyklační technologie, které by umožnily získat prvky vzácných zemin z elektroodpadu.

Další projekt - IRAS - Inovativní technologie recyklace popelů a strusek  je rovněž zaměřen na oblast využívání druhotných surovin, zejména těžkých kovů jako např. olovo, zinek, kobalt, chrom.  Významné zdroje druhotných surovin představují popely a strusky. Projekt IRAS se zaměřil na získávání těchto zdrojů pomocí bioelektrochemického procesu loužení za použití speciálních bakterií. Výsledky jsou zajímavé pro odvětví likvidace odpadů a hutnictví a ocelářství a přispívají k úspoře zdrojů.

Poslední prezentovaný projekt SAFEBRIDGE - Pokročilá analýza stávajících železobetonových a předpjatých mostů: Nelinearita, spolehlivost, bezpečnostní formáty, aspekty životnosti / Advanced analysis of existing reinforced and pre-stressed concrete bridges: Nonlinearity, reliability, safety formats, life-time aspects. Cílem projektu "SAFEBRIDGE" bylo navrhnout pokročilé postupy numerického hodnocení stavu mostních systémů založených na spolehlivostních metodách a zpřístupnit je většímu počtu inženýrských kanceláří stejně jako provozovatelům infrastruktury v AT-CZ regionech a zároveň vytvoření společného vzdělávacího programu zaměřeného na hodnocení spolehlivosti konstrukcí.

Druhá část konference se věnovala novému programovému období INTERREG VI-A Rakousko-Česko 2021-2027. Pro přeshraniční projekty v rámci PO1 – Výzkum a inovace je v příštích letech vyhrazeno přibližně 19 milionů EUR. Předkládané projekty budou z prostředků EU podpořeny ve výši až 80 %.Závěr konference byl věnován dotazům a individuálním konzultacím s regionálním koordinátory všech zemí a krajů z dotačního území, jakož i možnostem navazování kontaktů a hledání potenciálních partnerů pro budoucí spolupráci v oblasti VVI v přeshraniční oblasti AT-CZ.

Galerie