POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.05.2018
Typ akce: Workshop

Bilaterální síťové setkání v rámci projektu ConnReg AT-CZ na téma Interreg V-A AT-CZ – prioritní osa 2 – „Životní prostředí a zdroje“

Ve středu 9.5.2018 se v prostorách hotelu „Althof Retz“ konalo první bilaterální síťové setkání v rámci projektu Connecting Regions Rakousko – Česká republika.

Síťové setkání nabízí platformu pro potenciální žadatele a projektové partnery, kteří chtějí své projektové náměty projednat s regionálními subjekty programu „Interreg V-A AT-CZ“ ale také prodiskutovat a dále rozvíjet s úspěšnými řešiteli projektů. Zájemcům o přeshraniční projekty je také poskytnuta možnost sbírat zkušenosti, seznámit se s odpovědnými osobami programu „Interreg V-A AT-CZ“ a potenciálními partnerskými organizacemi.

Cílem akce bylo poskytnout účastníkům informace o aktuálním stavu programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, představit probíhající projekty v obou investičních prioritách a v rámci diskuze získat informace o obou investičních prioritách: jak vytvořit projektovou žádost, od koho lze očekávat podporu, jaká úskalí jsou spojena s podáním žádosti.

Andreas Weiß, vedoucí řídícího orgánu, poskytnul podrobnou zprávu o aktuálním stavu průběhu programu. Současně je vyčerpáno 47% prostředků, u priority 6c (přírodní a kulturní dědictví) je využito teprve 28% prostředků, u priority 6f byl doposud schválen pouze jeden projekt a zatím je smluvně vázáno 16% prostředků.

V rámci priority 6c „Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“ prezentovala Monika Hlávková z Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava projekt Grün Raum. Zde je ve spolupráci se Spolkem pro podporu zahradní kultury (Verein zur Förderung der Gartenkultur) a vyšší odbornou školou IMC Fachhochschule Krems budována mezinárodní síť v oblasti zelených prostor. Pan Záhora z agentury ZERA, Zemědělské ekologické regionální agentury, informoval o projektu INTEKO, který se pod vedením ZERA a ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Bio Forschung Austria a Spolkovým úřadem pro vodohospodářství (Bundesamt für Wasserwirtschaft) zabývá inovativními technologiemi kompostování. Projekt je realizován v rámci priority 6f „Podpora inovativních technologií s cílem zlepšit ochranu životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu nebo s cílem snížit znečištění ovzduší“.

Pod vedením Markuse Gneisse, Jitky Hrodějové, Johannese Miesenböcka, Francois-Edouarda Paillerona a Oldřicha Sklenáře byly v rámci dvou pracovních skupin projednávány následující body obou investičních priorit:

  1. Co je předmětem této investiční priority? Které projekty jsou již v rámci IP realizovány?
  2. Jsou již zastoupeni aktivní projektoví partneři: jaké nejvýznamnější výzvy sebou přináší příprava realizace projektu? (výstupy, indikátory)
  3. Které projektové náměty chceme realizovat v rámci této IP a co k tomu ještě potřebujeme?

Realizace projektů v rámci priority 6c má chránit pestrost kulturních a krajinných pozoruhodností a rozvíjet je v duchu udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Intervence v rámci priority 6f by měly být zaměřeny na výstupy výzkumu v oblasti energetické efektivity a odpadového hospodářství, na pilotní a vzorové projekty a infrastruktury v oblasti energetické efektivity a odpadového hospodářství a taktéž na rozšíření vědomostí a povědomí obyvatel ve zmíněných oblastech.

Galerie