POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.06.2022
Dne 20.06.2022 se v HTL Hollabrunn od 09:00 do 17:00 konala závěrečná akce projektu C4PE "Koncepce odborného vzdělávání v příhraničních regionech".
Typ akce: Konference
17.05.2022
Dne 17.05.2022 se v rámci aktivit „School meets Economy” uskutečnil online workshop s českou firmou Technocon. Tento workshop proběhl ve spolupráci s českou Hospodářskou komorou kraje Vysočina.
Typ akce: Workshop
28.03.2022
Dne 28.03.2022 se uskutečnil další online workshop s organizací Accent, Tough Tech inkubátorem rakouské spolkové země Dolní Rakousko, zaměřený na “Start-upy a podnikání”.
Typ akce: Workshop
22.04.2021
22.04.2021 byla v rámci projektové aktivity School Meets Economy žákyním a žákům partnerských škol projektu C4PE představena Skupina ČEZ. U skupiny ČEZ se jedná o největší energetický koncern ve střední a východní Evropě a největšího výrobce elektřiny v Česku.
Typ akce: Workshop
18.02.2021
18.02.2021 se v rámci projektu Concepts of Professional Education in Border Regions (C4PE) a projektové activity School Meets Economy uskutečnil workshop na téma „Start-ups and Entrepreneurships” (workshop probíhal v angličtině). Téma představila dolnorakouská organizace Accent, Tough Tech Inkubator des Landes Niederösterreich. Cílem Accentu je vytvořit v Dolním Rakousku základnu pro vysoce inovativní start-upy a tyto co nejlépe doprovázet.
Typ akce: Workshop
26.01.2021
26.01.2021 se v rámci projektu Concepts of Professional Education in Border Regions (C4PE) uskutečnil workshop, který spadá do projektové aktivity School meets Economy. Workshop byl zaměřen na téma první kroky k samostatnosti a byl určen žákyním a žákům rakouských středních odborných učilišť v Amstettenu a Eggenburgu a jejich českým partnerským školám SOŠ a SOU Vyškov a ISŠA Brno.
Typ akce: Workshop
29.09.2020 - 16.10.2020
V období od 29.09.-16.10.2020 se uskutečnila online setkání partnerských škol s využitím konferenčního systému „Zoom“. Zúčastnili se jich zástupci partnerských škol, hlavního partnera DUK, PH Niederösterreich, Vysočina Education i SSŠ Brno. Předmětem setkání pracovních skupin bylo sdílení aktivit uskutečněných v rámci projektu a zároveň úvahy, jak by bylo možné co nejlépe splnit plánované obsahy navzdory omezením, které zapříčinil COVID-19.
Typ akce: Konference
11.05.2020 - 19.06.2020
Vzhledem k omezením souvisejícím s Covid-19 nebylo možné uskutečnit osobní setkání pracovních skupin partnerských škol. Namísto toho se konala online setkání v termínu od 11.05. do 19.05.2020 s využitím konferenčního systému „Zoom”. Vedle zástupců partnerských škol se online setkání zúčastnili i zástupci PH Niederösterreich, Vysočina Education a SSŠ Brno.
Typ akce: Konference
15.01.2020
V rámci přeshraniční spolupráce škol se uskutečňují společné výuky mezi českými a rakouskými žákyněmi a žáky. Školy získaly moderní vybavení k videoprojekci, aby mohly nabídnout virtuální výukové jednotky v podobě přeshraničních tříd. 15.01.2020 se partnerským školám dostalo zaškolení v ovládání techniky k videoprojekci.
Typ akce: Školení
07.11.2019 - 07.11.2019
V rámci konference Euroguidance 2019 byl ve workshopu na téma „Career Guidance Research Circle: Widening opportunities for pupils and teachers“ představen projekt C4PE a poskytnut vhled do dosavadního průběhu projektu. Účastníci byli informování o výhodách přeshraniční spolupráce. Zahrnovalo to především podporu při rozhodování žáků o budoucí profesní dráze a orientace na trhu práce. Workshop poskytl kromě jiného příležitost k profesní a přeshraniční výměně informací osobám, které působí v oblasti výzkumu a poradenství.
Typ akce: Konference
10.10.2019
Dne 10.10.2019 se Donau-Universität Krems zúčastnila veletrhu Škola & povolání Wieselburg. Společně se školami LBS Eggenburg a LBS Amstetten představila cíle a obsah projektu C4PE. Mezi návštěvníky se nacházeli žákyně a žáci, studentky a studenti, rodiče, vyučující stejně jako zájemci o profesní vzdělávání a další vzdělávání při zaměstnání. Návštěvníci vyjadřovali velký zájem o obsah projektu, zajímavá jim přišla zejména přeshraniční spolupráci v rámci spolupráce škol.
Typ akce: Konference
08.10.2019
Žákyně a žáci (dále žáci) LBS Eggenburg navštívili partnerskou školu ISSA Brno. Rakouští žáci se seznámili s tím, co nabízí ISSA Brno a získali obecný přehled o českém vzdělávacím systému. Následně navštívili autosalon MOTORTEC, ve kterém probíhá výuka českých žáků.
Typ akce: Workshop
26.09.2019
26.09.2019 navštívila HTL Krems její partnerská škola SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Diskutovalo se o činnostech, na kterých se má pracovat v rámci přeshraniční spolupráce škol při společné výuce. Jedná se o systémy „GIT-Version System“ a „REST-API“. Žáci představili své nápady na projekty, jednalo se o „Picture Guessing“ a „Feedback App“. K tomu mají být společně vytvořené mockups. Vytváření je součástí společné virtuální výuky.
Typ akce: Workshop
26.06.2019
26.06.2019 se na PH Niederösterreich konalo setkání pracovní skupiny, které organizovala Donau-Universität Krems. Vedle PH Niederösterreich a Donau-Universität Krems byli dalšími účastníky Vysočina Education a zástupci některých partnerských škol. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno se omluvilo. Na začátku se diskutovalo o dalších krocích podle pracovního plánu. Zahrnovaly vytváření tzv. Masterplanu o přeshraniční spolupráci škol a vytvoření metodicko-didaktického konceptu pro třídu bez hranic. Byly dohodnuty další postupy, první návrhy by měly být k dispozici na podzim 2019. Dále se mluvilo o možných evaluacích projektu, partnerské školy informovaly o dosavadních aktivitách a sbíraly se nápady na akce, při kterých by mohl být projekt představen. Při tomto setkání probíhala živá diskuse účastníků a sdílení dosavadních zkušeností a nových nápadů. Setkání lze považovat za úspěšné a přínosné.
Typ akce: Konference
05.06.2019 - 07.06.2019
Obchodní akademie (HAK/HAS) Zwettl zahajuje s partnerským regionem v České republice přeshraniční projekt „Cestovní kancelář“. Žákyně a žáci (dále žáci) HAK/HAS navštívili se svými učiteli české město Jihlava. Předem vytvořili žáci prospekty a brožury o vlastním regionu, které při návštěvě partnerského regionu představili. V rámci projektu se mají žáci naučit základní činnosti provozu cestovní kanceláře. Zahrnut je jak pohled zákazníka, tak pohled organizátora. Následně mají v praxi působit jako multiplikátoři, poskytovat ve svém okolí odpovídající informace a působit jako velvyslanci pro přeshraniční vzájemnou komunikaci.
Typ akce: Workshop
11.03.2019
Setkání v Kremži bylo celkově ve znamení podání zpráv o současném stavu (status quo) projektových partnerů a škol z Rakouska a České republiky, ve znamení představení příručky k realizaci projektu a dalších konkrétních kroků projektového managementu. Zatímco dopoledne bylo rezervováno pro setkání řídící skupiny, bylo odpoledne věnováno pilotní spolupráci škol, v jejímž rámci by měly být vytvořeny společné, dvojjazyčné výukové materiály a digitální slovník. Setkání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci celkem 10 škol, což vedlo k živé a produktivní výměně ve vztahu k plánovaným akcím pro další vzdělávání v oblasti profesní orientace pedagogů a účasti žáků/žákyň na aktivitách k profesní orientaci na obou stranách hranice. První pracovní setkání projektu C4PE lze označit za úspěšné. Hostitelé i hosté byli s výsledky jednání spokojeni.
Typ akce: Konference
12.11.2018
Dne 12.11.2018 se v Hotelu Gustav Mahler, Jihlava (Česká republika) konala zahajovací (Kick-off) konference, které se účastnilo 102 osob (partneři projektu a zástupci kooperace škol). Po uvítání účastníků byla přednesena motivační přednáška s názvem „Vzdělávání v postfaktickém období“. Následně proběhlo představení projektu C4PE, které provedla Pedagogická vysoká škola Dolní Rakousko (Pädagogische Hochschule Niederösterreich) a Vysočina Education. V navazující panelové diskusi se zástupci škol z České republiky a Dolního Rakouska vyjadřovali k mezinárodní spolupráci a přednesli příklady úspěšné spolupráce. Odpoledne se konal úvodní workshop projektu C4PE pro školy. Dvojice škol, které budou v průběhu projektu spolupracovat, měly při něm příležitost se poznat a sdílet první nápady. Přitom bylo diskutováno o první shodě předmětů, rozvrzích hodin a obsahu výuk i o technickém vybavení tříd a možných komunikačních strategiích. Účastníci byli zajedno, že přeshraniční spolupráce škol představuje obohacení pro žáky, pro jejich budoucí profesní dráhu a orientaci na trhu práce.
Typ akce: Konference