POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

313 599,85 €

Číslo projektu:

ATCZ218

Zkratka:

Profesní flexibilita a její implementace / Professionelle Flexibilität und ihre Implementierung

Vedoucí partner:

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jana Brcková (brckova@copsu.cz, profesniflexibilita@interreg.copsu.cz)

Partneři projektu:

  • Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Perg

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility absolventů středních odborných škol s ekonomickým zaměřením na mezinárodním trhu práce a transfer principů duálního vzdělávání do českého prostředí.

Nejnovější události

04.10.2022
4.10.2022 se uskuteční záverečná konference k projektu ATCZ218. Součástí programu je představení výstupu projektu, včetně koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky. Konference proběhne v Clarion Congress Hotelu České Budějovice od 10:00.
Typ akce: Konference
03.10.2022 - 07.10.2022
V rámci projektu ATCZ218 proběhne poslední Business week v termínu 3.-7.10.2022 v Sezimově Ústí. Výstupem business weeku je vyhodnocení dosavadních výstupů projektu. V průběhu samého týdne budou probíhat jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky.
Typ akce: Workshop
08.09.2022
Dne 8.9.2022 se uskuteční setkání zástupců firem v rámci projektu INTERREG ATCZ218 Profesní flexibilita a její implementace. Zástupci vybraných firem se seznámí s již realizovanými aktivitami projektu a s plány do budoucna. Zdůrazněna bude důležitost zapojení aplikační sféry do středoškolském vzdělávání. O praxích v partnerských firmách informuje paní Ing. Opekarová, Ph.D. spolu s panem Bc. Janem Pumprem.
Typ akce: Kulatý stůl

Podrobnější informace

Projekt reaguje na potřebu harmonizace systému středoškolského odborného vzdělávání a jeho přizpůsobení trhu práce v přeshraničním regionu. Rakouské firmy působí v jižních Čechách a české firmy vstupují na rakouský trh, proto je pro absolventy ekonomických oborů v sekundárním vzdělávání znalost specifik daného prostředí nezbytná. Cílem projektu je implementace odborných znalostí v ekonomickém středoškolském vzdělávání za účelem efektivního zapojení odborníků s odpovídajícími ekonomickými cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Zároveň chce projekt využít příkladu fungujícího systému duálního vzdělávání v Rakousku, kde se na odborném vzdělávání středoškoláků podílí škola a reálná firma, a pokusit se přenést principy duálního vzdělávání do českého prostředí. V souladu s vytyčenými cílovými znalostmi a dovednostmi vytvoří týmy žáků simulace reálných firem v ekonomickém systému (integrovaný ERP software) pod odbornou facilitací pedagogů z obou škol, současně i odborníků z české i rakouské aplikační sféry. Motivačním prvkem pro týmy žáků bude – díky zapojení tutorů z profesní aplikační sféry – i možnost založení funkčních startupů. Projekt současně přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a flexibility účastníků projektu na mezinárodním trhu práce a rozvíjí komunikativní a sociální kompetence, primární kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, občanské kompetence a kulturní povědomí.

Odborné znalosti a dovednosti žáků středních odborných škol s ekonomickým zaměřením budou korespondovat s požadavky a nároky kladenými pracovním trhem na uchazeče o zaměstnání v ekonomických oborech. Výsledkem projektu bude zkvalitnění a upevnění spolupráce mezi totožně zaměřenými školami a především zapojení podniků a firem do systému středoškolského odborného vzdělávání. Rakouský partner vnáší do projektu vzor fungujícího propojení škol a firem při odborném vzdělávání, tzv. duálního systému, a může českému partnerovi předávat zkušenosti. Zároveň se jedná o území, kde znalost českého a německého jazyka tvoří předpoklad pro ekonomickou prosperitu a realizaci podnikatelských záměrů.

Inovativním aspektem celého projektu je vytvoření podmínek kolaborace a kooperace mezi žáky totožně zaměřených odborných škol opírající se o povědomí jazykové symbiózy daného regionu a totožný historický kontext.

Výstupy projektu

  • Vznik koncepce zapojení malých a středních podniků do středoškolské přípravy žáků ekonomických oborů s důrazem na specifika českého firemního prostředí pro rakouské žáky a specifika rakouského firemního prostředí pro české žáky
  • Realizace podnikatelského záměru žákovských týmů v českém a rakouském prostředí