POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.11.2016 - 31.10.2019

Alokované prostředky EFRR:

434 666,22 €

Číslo projektu:

ATCZ62

Zkratka:

CLIL

Vedoucí partner:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Libuše Turinská (turinska@mail.vstecb.cz)

Partneři projektu:

  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH

O projektu:

Cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu.

Nejnovější události

13.05.2019 - 17.05.2019
Druhý týden pilotního projektu probíhal 13.05.2019 – 17.05.2019 v rakouském Steyru, v kampusu UAS Upper Austria, za účasti celkem 21 osob – 10 účastníků z UAS Upper Austria a 11 účastníků z VSTE v Českých Budějovicích. Mezi účastníky byli krom obou projektových týmů i zástupci všech studijních oborů zahrnutých v projektu (doprava a logistika, informatika, strojírenství, stavebnictví), představitelé vysokoškolského výzkumu a učitelé.
Typ akce: Workshop
01.04.2019 - 12.10.2019
První část pilotního projektu k projektu CLIL proběhla ve dnech 01.04.2019 – 12.04.2019 na půdě VSTE v Českých Budějovicích. Probíhala ve dvou fázích: prezenční a online. Ze strany VSTE se projektu zúčastnilo 16 osob, ze strany rakouského partnera osob 9. Účastníky byli studenti, vyučující i experti z praxe z oborů logistiky, informatiky, e-learningu, didaktiky a pedagogiky i vysokoškolského výzkumu.
Typ akce: Workshop
19.11.2018
Bilaterální síťové setkání „Development of Human Resources in Czech-Austrian cross-border region“. Stěžejním tématem síťového setkání je investiční priorita 10a:„Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení“.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

V programovém území je řešena otázka technicky vzdělaných odborníků s kvalitní cizojazyčnou výbavou. Je potřeba zajistit větší návaznost vzdělávání na trh práce a z přeshraničního hlediska zkvalitnit i odborné jazykové znalosti. Předkládaný projekt na tento nedostatek reaguje. Hlavním cílem projektu je efektivní implementace metody CLIL v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu.

Naplnění cíle projektu přispěje k rozšíření společné nabídky vzdělávání v technických oborech v obou sledovaných regionech, přičemž odborné znalosti a dovednosti absolventů budou korespondovat s požadavky konkrétních firem v přeshraničním regionu, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných odborníků s cizojazyčnou výbavou. Ve výsledku může projekt přispět též k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, k intenzivnějším výměnám a k harmonizaci systému odborného vzdělávání v obou zemích. Projekt je zaměřen na studenty a pedagogický personál vysokých škol, podniky v předmětném regionu a jejich zaměstnance. Hlavními výsledky projektu jsou moduly odborných předmětů technických oborů (Strojírenství, Stavebnictví, Logistika a Informatika), které budou zpracované pomocí metody CLIL v německém, českém a anglickém jazyce. Výsledkem budou též odborné knihy a další publikace, které budou využívány ve výuce i praxi. Součástí projektu je též organizace několika společných akcí a realizace pilotního projektu, který by měl ověřit výstupy projektu v praxi.
V rámci projektu má být využívána metoda Content and Language Integrated Learning (CLIL) – tzn. integrovaná bilinguální odborná výuka jako výuková strategie. Jedná se o obsahově a jazykově integrovanou výuku, tedy výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka ke zprostředkování obsahu.

Projekt se snaží alespoň dílčím způsobem harmonizovat vybrané předměty a obory vyučované na obou školách tak, aby jejich náplň odpovídala potřebám praxe na obou stranách hranice. Z tohoto důvodu je nutná přeshraniční spolupráce, neboť je potřeba zohlednit specifika na obou stranách hranice. Soulad výstupů s praxí by mělo navíc zajistit zapojení relevantních institucí z Rakouska i Čech ve formě strategických partnerů. V projektu se překrývá úroveň teritoriální jazykové znalosti (němčina, čeština) a znalosti lingua franca (angličtina). Z tohoto důvodu budou veškeré výstupy v němčině a češtině a většina z nich též v agličtině, což je i požadavek praxe. Jako inovativní spatřujeme implementaci CLIL v přeshraničním kontextu a také zájem o intervenční programy zaměřené na zvýšení odborných a sociálních osobnostních kompetencí v cizích jazycích (NJ,ČJ,AJ).

Výstupy projektu

  • Vícejazyčné moduly odborných předmětů technických oborů
  • Workshopy a konference