POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2016 - 31.10.2019

Alokované prostředky EFRR:

3 864 976,49 €

Číslo projektu:

ATCZ5

Zkratka:

BIG

Vedoucí partner:

Amt der NÖ Landesregierung

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Eva Huber, MA (eva.huber2@noel.gv.at)

Partneři projektu:

  • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice , Nemanická 7
  • Vysočina Education
  • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
  • Stadtschulrat für Wien Europa Büro
  • Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
  • Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft

O projektu:

Prvotním cílem projektu BIG je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky ve školce do základní školy s důrazem na přechod z mateřských do základních škol.

Nejnovější události

30.07.2019
Dne 3. června 2019 byl v hale pro volný čas v Langau slavnostně zakončen přeshraniční projekt "Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu - BIG AT-CZ". Ještě před začátkem akce se konala tisková konference, které se zúčastnili zástupci projektových partnerů: zemská radní pro oblast vzdělávání Christiane Teschl-Hofmeister, EU zemský radní Martin Eichtinger, Karin Steiner z Vídně a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana z Jihlavy. "Jazykové znalosti jsou předpokladem pro překonání překážek v komunikaci a nezbytné pro zkušenosti a integraci sousedních regionů." Zde hrají důležitou roli nejen ekonomické aspekty, ale také sociální vztahy a chápání světa s jejich kulturní rozmanitostí. "Mezinárodní jazykový projekt dává zúčastněným dětem příležitost rozpoznat potenciál přeshraničních regionů, navázat kontakty a objevit rozmanité ekonomické a sociální možnosti v přeshraničních oblastech", sdělila např. ve svém příspěvku zemská radní Teschl-Hofmeister.
Typ akce: Ostatní
30.07.2019
Dne 3. června 2019 se v rámci přeshraničního projektu „Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu - BIG AT-CZ“ uskutečnilo závěrečné setkání s více než 200 hosty. Zemská radní pro oblast školství Christiane Teschl-Hofmeister, EU zemský radní Martin Eichtinger, Karin Steiner z Vídně a Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana z Jihlavy, prezentovali projekt formou tiskové konference. Akce byla slavnostně otevřena vystoupením dětí z MŠ Langau, které na úvod zaspívaly několik písní v českém a německém jazyce. Starosta města Langau Franz Linsbauer srdečně přivítal všechny hosty a představil obec Langau. Byl velmi potěšen velkým zastoupením hostů ve své obci. Političtí zástupci regionů zdůraznili význam jazykových projektů a možnost poznat jazyk a kulturu svých sousedů již v raném věku. Na této akci byl prezentován nejen projekt BIG AT-CZ, ale také jeho synergické projekty BIG AT-HU a BIG SK-AT. Dále byly představeny výsledky projektů, jakož např.: multimediální film, vědomostní platforma BIG a vzdělávací materiály zaměřené na získání jazyků v raném věku, které vznikly během projektu. Úspěch projektu je možný pouze díky velkému angažmá a přeshraniční spolupráci zapojených pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ, jazykových lektorů a učitelů jazyků všech partnerů projektu. Jako projev uznání jejich práce a účasti na projektu byly zástupcům vzdělávacích institucí všech zapojených regionů slavnostně předány certifikáty. Výhody mnohojazyčnosti a význam učení se jazyka v raném věku představila ve své přednášce Mag. Zwetelina Ortega, odbornice na vícejazyčnost. Během společného oběda byly udrženy stávající a navázány nové kontakty, na jejichž základě by měla být umožněna další spolupráce přeshraničních projektů.
Typ akce: Ostatní
20.11.2018 - 20.11.2018
Pod motem „jazyky jsou mosty“ se dne 20.11.2018 ve Vídni konalo přeshraniční setkání státní zprávy. Toto setkání bylo organizováno vídeňskými partnery Vídeňští přátelé dětí a Evropskou kanceláří školské rady Vídeň v rámci třech projektů INTERREG V-A: BIG AT-HU (ATHU1), BIG AT-CZ (ATCZ5) a BIG SK-AT (SK-AT1). Zástupci a zástupkyně rakouské, české, slovenské a maďarské státní správy přijali pozvánku na toto významné síťové setkání státních správ všech regionů těchto tří projektů.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Jazyková a interkulturní kompetence jsou důležitými faktory pro dobrý rozvoj v příhraničním regionu. Na jedné straně budou umožněna společenská a sociální setkání a na druhé straně bude vytvořen základ pro pozdější společný inovativní pracovní trh.

Zástupci z řad politiky, veřejné správy a veřejnost(především rodiče) budou více zapojeni. Tím bude zajištěno zvýšení akceptace a nutnosti znalosti jazyka souseda a vícejazyčnosti v každodenním společenském a také hospodářském životě.

V každé programové oblasti se v rámci projektu „BIG“ zintenzivní  raná výuka  jazyka souseda/vícejazyčnosti a interkulturní vzdělání v mateřských školách a základních školách v příhraničním regionu.

Prvotním cílem je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky ve školce do základní školy s důrazem na přechod z MŠ do ZŠ. Raná a kontinuální jazyková výuka, výuka jazyka souseda / mateřského jazyka a zvýšení kvalifikovanosti učitelů jsou naplánovány až do posledního školního stupně.

V rámci projektu dojde k:
- vytvoření souhrnnéhobalíčku pro budoucí pedagogickou práci (příručky, vyučovací a učební materiály pro jazykové vzdělání, které počítají se začleněním rodičů jako současti společné vzdělávací platformy v teorii a praxi)
- instalaci bilaterální platformy pro lepší propojení nových inovativních metod a materiálů, kvalifikace učitelů podle aktuálních vědeckých poznatků.
- zvýšení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků podle aktuálních vědeckých poznatků

Vzájemná setkávání na všech úrovních budou orientována tematicky, jako hlavní téma je interkulturalita a integrace dětí a žáků.

Způsob provedení:
- Podpora sociální a komunikativní kompetence už od raného věku
- Zprostředkování jazyka souseda a vícejazyčnosti v inkluzním přístupu v běžných životních a učebních situacích ve školce a škole
- Vytvoření a vyzkoušení vyučovacích materiálů pro vícejazyčnost
- Vyzkoušení metod, které přesahují instituce, s ohledem na adekvátní jazykové vzdělávání dětí / žáků. Nová témata – např. polytechnika (přírodní vědy), zdravý životní styl – budou propojena s výukou jazyka a porovnávána a rozšiřována s kulturním přesahem.

Výstupy projektu

  • Proškolení pedagogických pracovníků
  • Vzájemná setkávání s cílem integrované spolupráce
  • Jazykově-vědecké materiály
  • Různá společná vzdělávací opatření ke zvyšování odborných kompetencí