POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2017 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR:

860 385,47 €

Číslo projektu:

ATCZ21

Zkratka:

HARDIS

Vedoucí partner:

Mendelova univerzita v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jan Tippner (jan.tippner@mendelu.cz)

Partneři projektu:

  • Kompetenzzentrum Holz GmbH

O projektu:

Projekt poskytne fundamentální poznatky, které jsou nezbytné pro řešení problémů při obrábění listnatých dřevin.

Nejnovější události

Podrobnější informace

Velká část procesů v dřevozpracujícím průmyslu je založená na mechanické dezintegraci dřeva; od zpracování kulatiny do výsledného řeziva až po dokončování povrchů. Avšak i vedlejší produkt dezintegrace, třísky, vlákna aj. musejí vykazovat specifické vlastnosti aby mohly být použity jako surový materiál pro následnou výrobu (třískové desky, OSB, MDF, papír aj.). Z tohoto důvodu je mechanická dezintegrace (řezání, frézování, zjemňování) jedním z klíčových procesů dřevařského průmyslu. Znalost dezintegrace dřeva rovněž posílí možnost kaskádovitého vyžívání dřeva, tj. využití dřeva již využitého nebo tepelně modifikovaného apod. Z důvodu klimatických změn a následných změn lesní politiky se význam listnaté suroviny v blízké budoucnosti podstatně zesílí. Jelikož je v našich regionech dřevařský průmysl především zaměřen na zpracování jehličnaté suroviny, bude tento průmysl čelit velké výzvě. Z důvodu velké komplexity materiálu (dřeva) a chybějících základních znalostí o něm, jsou inovace postaveny na přístupu pokus-omyl. Dřevozpracující průmysl a SME tak čelí velkým výzvám, aby se adaptoval na změněné vlastnosti nové suroviny (vyšší hustota, křivější kulatina, kratší výřezy, horší slepitelnost, horší slepitelnost, vyšší bobtnání a sesýchání). Proto je nutné na tyto výzvy reagovat s předstihem a rozšířit možný tržní potenciál. Tyto výzvy především ovlivní programové regiony, protože mají podobné složení lesů a protože budou čelit podobným klimatickým změnám, které v důsledku povedou k vyššímu podílu listnatých dřevin, a to v blízké budoucnosti. Tento projekt reaguje na tyto změny tak, že poskytne fundamentální poznatky které jsou nezbytné pro řešení problémů při obrábění listnatých dřevin.                                                                                                                                           
Interdisciplinární přístup KPLUS (materiálový a procesní výzkum) a MENDELU (simulace a mechanika) umožní ucelené porozumění dezintegračního procesu, což povede k získání fyzikálního modelu obrábění. Dříve iterativní optimalizační přístup bude nahrazen ucelenými poznatky, které dále povedou k vývoji praktického modelu. Systém pokus-omyl může být zredukován na minimum a optimalizován pomocí Metody konečných prvků. Krom tohoto, společný výzkumný projekt povede k rozšíření a posílení obou výzkumných institucí. Protože dřevo může být popsáno jako přírodní vlákny vyztužený kompozit, generované poznatky mohou sloužit jako pevný základ pro popis dezintegrace synteticky vyráběných, tzv. high-end, materiálů jako jsou uhlíkové a skelné kompozity.

Výstupy projektu

  • Vývoj standu pro analýzu dezintegračního procesu a teoretický popis dezintegrace tvrdého dřeva
  • Interdisciplinární spolupráce ke studiu chování dezintegrace tvrdého dřeva s cílem optimalizovat vývojový proces znalostním přístupem