POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 30.09.2019

Alokované prostředky EFRR:

739 065,14 €

Číslo projektu:

ATCZ15

Zkratka:

Algenetics

Vedoucí partner:

FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Juliane Richter (juliane.richter@fh-wels.at)

Partneři projektu:

  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

O projektu:

Hlavním úkolem projektu Algenetics je zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného České-rakouského centra řasovým biotechnologií.

Nejnovější události

11.12.2019
Závěrečná diskuse o projektu, shrnutí výsledků
Typ akce: Seminář
10.12.2019
10. prosince 2019 se ve Welsu konalo sympozium „mikrořasy jako budoucí produkční systémy“, které se konalo v rámci projektu. Zúčastnilo se celkem 28 zájemců o řasy z různých institucí z AT a CZ. Nejnovější výsledky projektu a relevantní výsledky ostatních kolegů byly prezentovány v 6 cca 20 minutových prezentacích. Výsledky projektu Algenetics představily Sandra Oberleitner, Richard Atzmüller (Gundolf) a Gergely Lakatos. Juliane Richter den moderovala. V rámci akce byly rozdány rozdávání ve formě látkových tašek, USB klíčků a poznámkových bloků, z nichž všechny nesly logo Interreg v souladu s předpisy o publicitě.
Typ akce: Ostatní
12.08.2019 - 12.08.2019
Diskuse o aktuálních výsledcích a plánování posledního vykazovaného období.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Vzhledem k tomu, že zatím nebylo dosaženo úzké vědecké spolupráce mezi výzkumnými institucemi v České republice a Rakousku, je cílem tohoto projektu posílení spolupráce mezi dvěma regionálními pracovišti v Horním Rakousku a jižních Čechách v rámci programu INTERREG V, TO 1: posílení výzkumu, technologického vývoje a inovací. Hlavním úkolem tohoto společného projektu je zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného České-rakouského centra řasovým biotechnologií.

Obě výzkumná pracoviště se zabývají aktuálními otázkami evropského a celosvětového výzkumu v oblasti biotechnologií mikrořas. Kombinace vzájemně se doplňujících znalostí a využití laboratorního zařízení rakouských i českých týmů posílí regionální "know-how". Cíle projektu jsou v souladu s Regionální inovační strategií Jihočeského kraje (RIS), která považuje biotechnologii za jeden z klíčových potenciálů regionu. V Horním Rakousku je v souladu s programem Innovatives Oberösterreich 2020, část energie: obnovitelné zdroje energie /odpadní toky/ biogenní procesy, využívané pro produkty s přidanou hodnotou nebo při energetickém použití biomasy. Partnerské instituce budou profitovat z výměny vědomostí a společného využívání infrastruktury. V navrhovaném projektu bude dosaženo inovací v oblasti produkce hodnotných látek (bioetanol a škrob) z mikrořas s využitím biotechnologií a genetického inženýrství. Projekt bude specificky zaměřen na základní výzkum geneticky modifikovaných sinic (cyanobakterií), jako specifických producentů uhlík-neutrálních zdrojů etanolu a škrobu od laboratorního měřítka až po pilotní kultivaci ve fotobioreaktoru. Ke splnění tohoto projektu poskytnou oba partneři své znalosti, FH OÖ F&E v oblasti genetických manipulací a MBÚ AV ČR v oblasti kultivace mikrořas. Získaný bioetanol a škrob mohou být použity jako bioenergetické zdroje (transportní paliva) a jako suroviny pro chemické nebo farmaceutické technologie. To přispěje k budoucí vyšší nezávislosti na fosilních zdrojích, stejně jako ke snížení množství atmosférického CO2 a zároveň nebudou konkurovat potravinářským plodinám, jako je tomu u jiných biopaliv.

Projekt je v úrovni základního výzkumu a je zcela inovativní - žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce těchto cenných látek ze sinic. Obě partnerská pracoviště chtějí prostřednictvím projektu začít pravidelnou spolupráci v oblasti biotechnologií pro udržitelný rozvoj a výměnu vědomostí mezi výzkumnými pracovníky, lektory a studenty. Výsledky projektu budou publikovány.

Výstupy projektu

  • Výzkumná zpráva - Proces získávání bioetanolu a škrobu ze sinic
  • Společné česko-rakouské centrum řasových biotechnologií