POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Příslušný český Vedoucí partner je po podpisu Smlouvy s Řídicím orgánem povinen zveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv, což je dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv podmínkou její účinnosti. Pro splnění podmínek způsobu uveřejnění zašle Společný sekretariát Vedoucímu partnerovi Smlouvu také v otevřeném a strojově čitelném formátu (pdf).