POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Čeští projektoví partneři, kteří mají nárok na dotaci ze státního rozpočtu (viz kap. 3.4.2.1 Příručky pro žadatele) mohou při schválení projektu získat kromě dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj také 5% dotaci ze státního rozpočtu ČR na spolufinancování projektu.

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu se předkládá na základě "Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika", a to po schválení projektu Monitorovacím výborem (resp. po uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR), nejpozději však před podáním Zprávy za partnera s prvními výdaji.

Uvedený postup platí pro projekty předložené na 7. zasedání Monitorovacího výboru a později.

Výzva

Příloha 1 - Žádost o SR

Příloha 2 - Informace o provozu podatelny