POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Všichni projektoví partneři jsou povinni přes eMS podávat pravidelné informace o průběhu realizace projektu. Z důvodu uplatňování principu Vedoucího partnera jsou tyto informace podávány ve dvou úrovních (viz obrázek). V prvním kroku podávají zprávy jednotliví projektoví partneři za své aktivity a v kroku druhém podává zprávy Vedoucí partner na úrovni celého projektu. Každá z těchto úrovní obsahuje podání zpráv o věcném a finančním pokroku projektu. Kontrola výdajů úzce souvisí s věcným pokrokem projektu v daném monitorovacím období.

 

Monitorovací období

Délka monitorovacích období je stanovena pro každý projekt individuálně v závislosti na jeho charakteru. Délka monitorovacího období je minimálně 6 měsíců a maximálně 12 měsíců. Pouze první a poslední období může být delší nebo kratší.

Jednotlivá monitorovací období, za která jsou zprávy předkládány, na sebe musí navazovat, tzn., že následující monitorovací období musí vždy začít dnem, který následuje po posledním dni období, za něž byla předložena předchozí zpráva. U první zprávy začíná monitorovací období dnem zahájení realizace projektu uvedeným v projektové žádosti, resp. ve Smlouvě.