POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Ověřování projektu na místě

Cílem ověření projektu na místě (tzv. kontroly na místě) je zjistit, zda je projekt realizován v souladu s požadavky programu, v souladu se skutečnostmi uvedenými ve Smlouvě a jejích přílohách a dále v souladu s legislativou, která se k programu vztahuje.

Dále je prováděna kontrola způsobilosti výdajů a jejich vykazování spočívající v ověření, zda zboží a služby byly nakoupeny a dodány v souladu s platnými pravidly pro veřejné zakázky, zda jsou např. plněny indikátory v návaznosti na předkládané monitorovací zprávy o projektu apod.

Kontrolu na místě provádí Kontrolor projektového partnera. Všichni projektoví partneři jsou povinni umožnit Kontrolorům, Řídicímu orgánu a dalším kontrolním orgánům (např. Auditní orgán, Evropská komise, Platební a certifikační orgán, Evropský účetní dvůr, národní kontrolní orgány) přístup k veškeré dokumentaci projektu související s finančním a technickým managementem, k účetnictví, k počítačovým systémům a elektronickým dokumentům a k ověření výsledků projektu. Povinnost archivovat dokumenty týkající se projektu a poskytovat je kontrolním subjektům platí až do 31. prosince 2027.

Kontrola udržitelnosti projektu

Cílem kontroly udržitelnosti projektu je prověřit, zda projektoví partneři dodržují závazky týkající se výsledků projektu a dalších závazků stanovených Smlouvou po dobu 5 let od data poslední platby Vedoucímu partnerovi.

Kontrola udržitelnosti je prováděna Řídicím orgánem formou administrativní kontroly a v případě potřeby také formou kontroly na místě.

Povinnost předkládat Zprávy o zajištění udržitelnosti je uvedena ve Smlouvě.

Kontrola udržitelnosti je prováděna na základě dvojjazyčné Zprávy o zajištění udržitelnosti předkládané Vedoucím partnerem zpravidla jedenkrát ročně.

Zprávu o zajištění udržitelnosti je nutné doložit Společnému sekretariátu do 30 kalendářních dní od konce monitorovacího období uvedeného v harmonogramu.