POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Podrobné informace k zajištění publicity projektu správným způsobem naleznete v Příručce pro příjemce.

Povinnosti týkající se publicity jsou zakotveny i ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z EFRR.

Publicita je posuzována na základě těchto hledisek:

  • Jednotlivé výstupy projektuByla veřejnost či účastníci informováni o zdrojích financování daného výstupu projektu? Splňovaly tyto informace veškeré náležitosti povinné publicity?

  • Jednotlivé prostředky publicity Obsahovaly plakáty, letáky, pozvánky apod. náležitosti povinné publicity?

  • Propagační předměty – Mají propagační předměty (např. psací potřeby, trička, cukrovinky apod.) vztah k projektu a přispívají k posílení povědomí o něm? Naplňují veškeré náležitosti publicity?.

V případě nedodržení pravidel publicity budete upozorněni Kontrolorem na nedostatky a požádáni o jejich odstranění (pokud bude v daný okamžik ještě možné). V případě, že nedostatky odstraněny nebudou, vyměří Kontrolor sankci.

Výše sankce se stanovuje z celkových způsobilých výdajů, které na daný výstup projektu/prostředek publicity/propagační předmět byly přímo vynaloženy, a může být podle závažnosti pochybení stanovena až ve výši 100 %.