POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

O změnách oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, k nimž dojde v průběhu realizace projektu, je třeba informovat Společný sekretariát před tím, než změna nastane, nebo pokud to není možné, ihned poté, co změna nastane.

Žádost o změnu projektu resp. změnu projektové žádosti je oprávněn podat pouze Vedoucí partner. Z toho důvodu musí všichni projektoví partneři neprodleně informovat Vedoucího partnera, objeví-li se skutečnosti, které změnu projektu vyžadují. Žádost o změnu lze podat pouze jednou v daném monitorovacím období.

O změnu požádejte prostřednictvím záložky „Žádost o změnu“ v eMS. Text žádosti vyplňte česky i německy a žádost řádně popište a zdůvodněte.

S výjimkou méně závažných změn formálního charakteru je třeba před samotným podáním změny požádat o stanovisko příslušného kontrolora (viz Příručka pro příjemce, příloha P5 - Žádost o vyjádření ke změně v projektu).

Společný sekretariát následně rozhodne o závažnosti změny a způsobu její administrace:

 • Změny vyžadující schválení Monitorovacího výboru

  • Např. navýšení prostředků EFRR, změna aktivit ovlivňující cíle projektu, změny týkající se partnerství, změny v rozpočtu, které mají vliv na cíl projektu.

 • Změny vyžadující souhlas Řídicího orgánu

  • Např. změna názvu příjemce související se změnou typu žadatele nebo struktury vlastnictví, prodloužení doby realizace, změny monitorovacích období, rozšíření aktivit projektu, navýšení prostředků jedné z rozpočtových kapitol o více než 15 % celkových způsobilých výdajů této kapitoly rozpočtu projektového partnera, pokud není ovlivněn cíl projektu a jestliže je toto navýšení možné kompenzovat prostředky z jiných rozpočtových kapitol, přesun prostředků mezi rozpočty projektových partnerů, které nemají vliv na cíle projektu, změna aktivit projektu, pokud není ovlivněn cíl projektu.

 • Změny schvalované Společným sekretariátem

  • Např. změna bankovního účtu, změna názvu či sídla příjemce, změna názvu nebo adresy projektových partnerů, změna statutární osoby, změna kontaktní osoby.

 • Změny nevyžadující žádost o změnu v eMS

  • V případě změny v rozložení nákladů mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu projektového partnera, kdy nedochází k navýšení žádné z kapitol o více než 15 % způsobilých nákladů aktuálního rozpočtu uvedeného ve Smlouvě, není třeba, aby Vedoucí partner podával žádost o změnu v eMS.

Po provedení změn podá Vedoucí partner znovu projektovou žádost v eMS. Pokud mají změny vliv na platnou verzi Smlouvy o poskytnutí prostředků z EFRR, je třeba, aby Společný sekretariát na základě vytištěné a podepsané nové verze projektové žádostí připravil její revidovanou verzi.