POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Prostředky EFRR jsou Vedoucímu partnerovi propláceny průběžně, a to na základě Žádosti o platbu, která je schválena Společným sekretariátem. Příspěvek EFRR je vždy vyplácen v EUR.

Po schválení Žádosti o platbu předá Společný sekretariát tuto žádost Řídicímu orgánu. Řídicí orgán provede formální kontrolu Zprávy o projektu, jejíž součástí je Žádost o platbu, a po schválení předá Příkaz k úhradě Certifikačnímu orgánu.

Platební jednotka Certifikačního orgánu převede platbu EFRR prostředků na Vedoucího partnera projektu zpravidla ve lhůtě 4 týdnů.

Povinnost Vedoucího partnera

Do 14 kalendářních dní převede Vedoucí partner jednotlivé podíly obdržených prostředků EFRR příslušným projektovým partnerům na jejich účty. Doklady o provedení platby (příslušné výpisy z účtů) je třeba nahrát do sekce Přílohy v eMS.

Zdroje ze státního rozpočtu pro české projektové partnery jsou vypláceny přímo na jejich jednotlivé účty.