POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Na úrovni celého projektu podává Zprávy o projektu pouze Vedoucí partner. Ty se skládají ze dvou částí:

 • Zpráva o pokroku projektu

  • Zpracujte na základě schválených Zpráv o pokroku partnera.

  • Vyplňte jak v českém, tak v německém jazyce.

  • Lhůta po předložení Společnému sekretariátu je 5 měsíců od konce daného monitorovacího období.

   Závěrečnou zprávu o projektu, která popisuje realizaci projektu jako celku, je třeba předložit Společnému sekretariátu do 7 měsíců od konce závěrečného monitorovacího období.

 • Žádost o platbu

  • Podejte v eMS na základě potvrzených Prohlášení o způsobilých výdajích příslušných projektových partnerů.

Kontrola na úrovni projektu

Zprávu o projektu včetně Žádosti o platbu kontroluje a schvaluje Společný sekretariát. Kontrola spočívá v ověření úplnosti a správnosti podaných podkladů a v ověření, zda byly výdaje uplatněny v souladu s projektovou žádostí a Smlouvou. Společný sekretariát provede kontrolu ve lhůtě 30 kalendářních dní. Po schválení Zprávy o projektu předá Společný sekretariát zprávu Řídicímu orgánu.