POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Tzv. Zpráva za partnera se skládá ze dvou částí:

 • Zpráva o pokroku partnera

  • Zde uveďte souhrnný popis činností, dosažených výstupů a aktivit za jednotlivé pracovní balíčky.

  • Zprávu vyplňte v jazyce projektového partnera – buď v češtině, NEBO v němčině

  • Zprávu předložte do 30 dnů od konce příslušného monitorovacího období! Závěrečnou zprávu předložte do 90 dnů od konce závěrečného monitorovacího období.

  • Před dokončením certifikace Zprávy za partnera nesmí být podána další zpráva zahrnující následující monitorovací období.

 • Finanční zpráva

  • Vytváří se v eMS automaticky na základě Soupisky výdajů.

  • Do Soupisky výdajů uveďte všechny výdaje, které byly vynaloženy a uhrazeny v daném období. Společně se Soupiskou pak do eMS nahrajte v elektronické formě příslušné účetní a daňové doklady, doklady o zaplacení či jiné podklady k doložení způsobilosti výdaje.

Povinnosti dokladování pro české a rakouské partnery se dále mírně liší.

Kontrola na úrovni projektového partnera

Kontrolor musí provést kontrolu Zprávy za partnera do 90 dnů od jejího podání. Cílem kontroly je ověřit, zda kofinancované zboží a služby byly poskytnuty v souladu s podmínkami podpory uvedenými ve Smlouvě a zda jsou nárokované výdaje skutečné.

V případě, že doložené podklady nejsou kompletní, vyzve Kontrolor projektového partnera k doložení chybějících dokumentů. Pokud projektový partner ani po výzvě kontrolora neodstraní nedostatek tak, aby bylo možné výdaj schválit, bude výdaj vyřazen ze Soupisky a partner ho může doložit v následující ještě nepředložené soupisce. Pokud ani v tomto případě nebude výdaj doložen, bude Kontrolorem označen jako nezpůsobilý.

Pro české projektové partnery je postup kontroly na úrovni projektového partnera podrobněji popsán v příloze P9 Příručky pro příjemce.

Po provedené kontrole Kontrolor potvrdí v eMS Prohlášení o způsobilých výdajích v souladu s právními základy a programovými předpisy (Nařízení EU, Společná pravidla způsobilosti, Smlouva o poskytnutí prostředků z EFRR, příp. relevantní národní předpisy).