POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

 

Po doplnění požadovaných údajů a dokumentů k projektové žádosti podá Vedoucí partner projektovou žádost v eMS stejným způsobem jako původní projektovou žádost.

Společný sekretariát ověří, zda byly doplněny všechny požadované údaje a doklady.

Pokud ano, Společný sekretariát připraví návrh Smlouvy ve dvou vyhotoveních.

Přílohou Smlouvy je:

  • originál aktuální verze projektové žádosti,

  • digitální médium (CD) s aktuální verzí Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce a Společnými pravidly způsobilosti.

  

Smlouva je podepsána ze strany Řídicího orgánu.

 

Řídicí orgán Vedoucímu partnerovi zasílá (zpravidla do 14 týdnů od konání zasedání Monitorovacího výboru):

  • podepsanou Smlouvu ve dvou originálních vyhotoveních,

  • formuláře k přiřazení uživatelů v eMS.

 

Vedoucí partner zašle jeden podepsaný originál smlouvy a všechny vyplněné formuláře k přiřazení uživatelů v eMS zpět na Řídicí orgán (nejpozději do 8 týdnů od obdržení, resp. data uvedeného na poštovním razítku na obálce dopisu od Řídicího orgánu).