POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Na základě oznámení Společného sekretariátu o schválení projektu je třeba, abyste jako Vedoucí partner

  • v případě schválení projektu s podmínkami tyto podmínky zapracovali do žádosti, resp. odstranili případné nedostatky,
  • doplnili do eMS dodatečné informace k vyplácení prostředků EFRR,
  • předložili podklady nutné k vystavení smlouvy.

Pro přípravu smlouvy je třeba do eMS doplnit bankovní informace:

  • buď prostřednictvím příslušného formuláře (příloha P2 Příručky pro příjemce),
  • nebo prostřednictvím jiného potvrzení od banky, z nějž bude zřejmé zejména číslo účtu ve tvaru IBAN, název banky a identifikace majitele účtu.

Měnou účtu pro vyplácení prostředků EFRR musí být euro!

Dále je třeba před podpisem smlouvy konzultovat s kontrolorem Vedoucího partnera harmonogram monitorovacích období uvedený v projektové žádosti.

Další dokumenty k předložení:

Informace o DPH:

  • pro rakouské projektové partnery: v případě, že je Vaše instituce neplátcem DPH, je zapotřebí předložit potvrzení o této skutečnosti vydané finančním úřadem. Toto potvrzení nesmí být starší než 6 měsíců a musí obsahovat údaje k danému projektu či alespoň k programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
  • pro české projektové partnery: v případě, že je Vaše instituce plátcem DPH, ale současně u aktivit projektu nemá nárok na odpočet DPH, je nutné doložit tuto skutečnost čestným prohlášením o způsobilosti DPH. Vzor prohlášení je součástí Náležitostí dokladování vydané Centrem pro regionální rozvoj České republiky a je k dispozici ke stažení na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj (www.crr.cz). Sken formulářů musí Vedoucí partner nahrát do eMS a originál předloží jednotliví projektoví partneři svému Kontrolorovi nejpozději s první Zprávou za partnera.

Stavební projekty:

V případě, že Váš projekt zahrnuje stavební práce, je nutné doložit doklad opravňující provádět stavební práce včetně projektové dokumentace, na základě které bylo povolení vydáno, pokud nebyl tento doklad doložen již společně s projektovou žádostí.

Projekty s de minimis:

Pokud budou v rámci Vašeho projektu realizovány aktivity v režimu de minimis, je třeba doložit (aktualizovaný) formulář Čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis (viz Příručka pro žadatele, příloha B7_1_Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis).

Nesplacený inkasní příkaz:

Pokud bude ve Vašem projektu uplatněna bloková výjimka dle nařízení (EU) č. 651/2014, musí projektový partner doložit čestným prohlášením, že vůči němu nebyl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise o protiprávní podpoře a její neslučitelnosti s vnitřním trhem, který dosud nebyl splacen, tj. že projektový partner navrátil předchozí platby v případě konstatování protiprávní a s vnitřním trhem neslučitelné veřejné podpory ze strany Evropské komise. Tato podmínka se přitom vztahuje nejen na samotného příjemce, ale na celou skupinu podniků, se kterými je příjemce propojen ve smyslu jedné hospodářské entity („jednoho podniku“).

Vlastnické právo k nemovitostem:

Je nutné doložit doklad prokazující vlastnické právo, pokud nebyl doložen spolu s projektovou žádostí.

Přehled zadávacích řízení

Čeští partneři, kteří v rámci projektu již realizují nebo plánují realizovat zadávací řízení, jsou povinni předložit svému Kontrolorovi přehled těchto realizovaných a předpokládaných zadávacích řízení. Tento přehled není nutné dokládat pro přípravu Smlouvy, ale příslušný formulář je českým projektovým partnerům zaslán českým Kontrolorem zpravidla po schválení projektu monitorovacím výborem.

Dokumenty jsou zpravidla překládány v elektronické podobě prostřednictvím eMS.