POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Hodnota zakázky > 5 000 eur

Při odhadované hodnotě zakázky ve výši nad 5.000,00 EUR netto je nutno získat písemné cenové nabídky od tří na příjemci nezávislých uchazečů jako doklad přiměřenosti ceny.

Hodnota zakázky < 5 000 eur

V případě odhadované hodnoty zakázky nepřekračující částku 5.000,00 EUR netto lze výběr dodavatele odůvodnit např. internetovou rešerší, průzkumem trhu, dokladem o best-practice na základě screenshotu.

Jestliže se během 24 měsíců zadají stejné služby za stejných podmínek, je možné předložit jako doklad přiměřenosti ceny stejné dokumenty.

Rakouští příjemci, kteří pro svůj podíl na projektu obdrží více než 50 % způsobilých výdajů z veřejných zdrojů (národní a EFRR), jsou povinni řídit se ustanoveními rakouského spolkového zákona o zadávání veřejných zakázek z roku 2006 (BvergG). Toto pravidlo se netýká příjemců, kteří čerpají dotaci v souladu s platnými ustanoveními obecného nařízení (EU) o blokových výjimkách č. 651/2014, nařízení de-minimis č. 1407/2013, resp. dle jednotlivého oznámení.