POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

V případě českých projektových partnerů je povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu:

 • se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (v případě zakázek vyhlášených do 30. 09. 2016 včetně), resp. se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (v případě zakázek vyhlášených od 01. 10. 2016) a s nimi souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými postupy,

 • v případě veřejných zakázek, jejichž zadávání tento zákon neupravuje (zejména veřejné zakázky malého rozsahu) je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

Můžete uplatnit i vlastní postupy pro zadávání veřejných zakázek, pokud splňují minimálně požadavky specifikované ve výše jmenovaných dokumentech. V takovém případě doporučujeme konzultaci s příslušným kontrolorem Projektového partnera.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem pro výběr nabídky může být:

 • ekonomická výhodnost nabídky,

 • nejnižší nabídková cena.

Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění zakázky:

 • nabídková cena,

 • kvalita,

 • technická úroveň nabízeného plnění,

 • estetické a funkční vlastnosti.

Posouzení veřejných zakázek

Kontrola před vyhlášením zadávacího řízení

U všech zakázek, u kterých bude zadávací řízení vyhlášeno po vydání podpisu Smlouvy a jejichž hodnota je vyšší než hodnota uvedená v kap. 5 odst. 5.3 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, je projektový partner před vyhlášením zadávacího řízení povinen předložit svému Kontrolorovi v elektronické podobě ke kontrole následující dokumenty (dokumenty stačí předložit v elektronické podobě):

 • zadávací dokumentaci, příp. výzvu (pokud zároveň plní funkci zadávací dokumentace);
 • kalkulaci předpokládané hodnoty veřejné zakázky vč. zdůvodnění této kalkulace (uvedení, z jakých údajů a informací partner vycházel při stanovování předpokládaných cen).

Kontrolor vydá k uvedeným dokumentům stanovisko do 10 pracovních dní od jejich obdržení.

Zadávací řízení je možné vyhlásit až po obdržení souhlasného stanoviska Kontrolora a projektový partner je povinen při vyhlášení zadávacího řízení použít ty verze dokumentů, které byly posouzeny Kontrolorem.

Kontrola před podpisem smlouvy s dodavatelem

Jako zadavatel jste povinni uchovávat veškerou dokumentaci o zakázce a záznamy (vč. elektronických) o úkonech souvisejících s realizací zakázky.

Informace o výběru vítězné nabídky musí být spolu s dokumenty uvedenými dále v textu předložena Kontrolorovi před podpisem smlouvy s dodavatelem.

Z důvodu zákonem stanovené lhůty pro uzavření smlouvy je nutné dokumenty předložit vždy co nejdříve po uzavření jednotlivých procesních kroků stanovených zákonem.

Pro účely posouzení správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky budou vyžadovány následující základní dokumenty:

 • text oznámení o zahájení zadávacího řízení,

 • vítězná nabídka,

 • protokol o otevírání obálek,

 • zpráva/protokol o posouzení a hodnocení,

 • rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky,

 • návrh smlouvy s dodavatelem.

Nad rámec těchto dokumentů partner Kontrolorovi dále předloží:

 • nabídky, které byly v průběhu zadávacího řízení vyřazeny,

 • písemnou informaci o způsobu vyřešení námitek (odvolání).

Kontrolor posoudí dokumenty ve lhůtě 10 pracovních dní.

Smlouvu s dodavatelem můžete uzavřít až poté, co obdržíte souhlasné stanovisko Kontrolora k průběhu zadávacího řízení!

 

Kontrola po podpisu smlouvy s dodavatelem

Po podpisu smlouvy s dodavatelem, nejpozději však při předložení nejblíže následující soupisky výdajů, předloží partner svému Kontrolorovi k posouzení následující dokumenty:

 • uzavřenou smlouvu s vybraným dodavatelem,
 • text oznámení o výsledku zadávacího řízení.

Kontrolor si může vyžádat další dokumenty nezbytné pro provedení kontroly zadávacího řízení.

Výše uvedené se netýká případů, kdy došlo k přímému nákupu bez zadávacího řízení.

Dále se výše uvedené postupy netýkají zakázek, které jsou v projektu vykazovány pouze částečně, např. zadávací řízení na spotřební materiál, a to za splnění podmínky, že součet výdajů uplatňovaných v projektu nepřesáhne 400 000 Kč (v případě, že je dodavatelem plátce DPH, se jedná o částku bez DPH).

V případě, že součet výdajů uplatňovaných v projektu tuto částku přesáhne, ale zároveň nepřekročí v rámci projektu 25 % celkových způsobilých výdajů schváleného rozpočtu projektového partnera a v rámci zakázky 50 % celkové hodnoty zakázky, musí zadavatel k deklarovaným výdajům doložit, že veřejná zakázka byla zadána v souladu s relevantními právními předpisy.

V případě, že výdaje z veřejné zakázky byly uplatněny i v rámci projektu realizovaného z jiného operačního programu, můžete doložit zprávu o výsledku kontroly veřejné zakázky zpracovanou subjektem, který je pro daný operační program odpovědný za provádění ověřování.