POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.06.2022 - 10.06.2022
Typ akce: Seminář

Během 6.-10. června probíhaly jazykové kurzy češtiny pro rakouské žáky HAK HASu.Výuky se zúčastnilo 39 studentů, probíhala simultánně ve dvou učebních skupinách.
 1. 6. 2022, téma dne: SEZNAMOVÁNÍ

 

 1. hod.: Seznámení s odlišnostmi vokalického a konsonantního systému ČJ oproti NJ s přihlédnutím ke specifikům grafického záznamu hlásek a výslovnosti znělosti.

 

 1. hod.: Obecné seznámení s principy deklinace (pády, číslo) a konjugace a systémem jmenných rodů.

 

 1. hod.: Osvojování si frází týkající se pozdravu a představování, jejich nácvik v dialozích (praktické procvičování), kombinace frontální a skupinové formy výuky.

 

 1. hod.: Nácvik uvádění základních informací o sobě (jméno, bydliště).

 

 1. hod.: Číslovky 0 – 20, memorizování + základní početní operace – sčítání a odčítání. Výstup z učebního bloku, písemné doplnění závěrečného dialogu ( viz PL ) + jeho hlasité přečtení

 

 

 

 

 1. 6. 2022, téma dne: NAKUPOVÁNÍ

 

 1. hod.: Slovní zásoba týkající se primárně pojmenování potravin a základních osobních potřeb (toaletní papír, zubní pasta, mýdlo…) a jejich nákupování.

 

2.hod.: Upevnění znalosti názvů za pomoci barevného obrazového materiálu a s využitím pedagogizovaného pexesa.

 

 1. hod.: Rozšiřující slovní zásoba ke stejnému tématu. Opět memorizování a upevnění slovní zásoby s použitím barevných obrazových materiálů.

 

 1. hod.: Začlenění nově osvojené slovní zásoby do větných celků v rámci dialogu při nákupu výše uvedených potřeb. Dialogy s vyučujícím a následně ve dvojicích dle náhodného výběru komunikujících.

 

 1. hod.: Začlenění číselných údajů do dialogů (množstevní specifikace nakupovaných potravin a potřeb v rámci opakování číselných údajů a základních početních operací z prvního dne výuky).

 

 

 

 

 1. 6. 2022, téma dne: POVOLÁNÍ

 

 1. hod.: Seznámení se slovní zásobou vztahující se k názvům základních povolání, následně jejich opakování s využitím obrázků zachycujících představitele jednotlivých vyučovaných profesí.

 

 1. hod.: Seznámení s jevem přechylování (moce) specifickým pro slovanské jazyky, praktický nácvik tvorby přechýlených tvarů ženského rodu a na závěr vyplňování příslušné tabulky v PL.

 

 1. hod.: Časování slovesa dělat v kladné i záporné variantěě (větný zápor) + studium dalších zástupců páté slovesné třídy typu – at (např. znát, prodávat, čekat atd.).

 

 1. hod.: Vytváření jednoduchých větných celků s použitím výše uvedených sloves a se začleněním doposud osvojené slovní zásoby.

 

 1. hod.: Vytváření a procvičování dialogů na téma dne – povolání.

 

 

 

 

 1. 6. 2022, téma dne: RODINA

 

 1. hod.: Osvojení základní terminologie rodinných a nejužších příbuzenských vztahů. Poté vytvoření jednoduchého genealogického stromu jako modelu vlastní rodiny.

 

 1. hod.: Nácvik časování nepravidelného slovesa být v kladné i záporné formě a systematizování doposud zvládnutých izolovaných tvarů tohoto verba. Zdůraznění odlišnosti mezi tvary určenými k tykání a vykání, respektive využití množného čísla druhé osoby plurálu sloves.

 

 1. hod.: idem 2. hod.

 

 1. hod.: Vytváření jednoduchých vět informujících o rodinách zúčastněných a následné využití v dialozích, kdy se žáci dotazují na rodinné vztahy jednotlivých spolužáků.

 

5.hod.: Dialogy ze čtvrté hodiny převáděné do vykání – simulace komunikace s neznámou nebo hierarchicky výše postavenou osobou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6. 2022, téma dne: ORIENTACE

 

 1. hod.: Seznámení se slovní zásobou týkající se základních míst ve městě doplněnou základními verby pohybu (jít, zahnout, pokračovat) a statickým slovesem bydlet.

 

 1. hod.: Vysvětlení a nácvik konjugace slovesných typů pracov-at a bydl-et, doplňovací cvičení k zopakování a upevnění znalosti časování dalších reprezentantů těchto konjugačních typů ( např. mluvit, vidět, vědět … ).

 

 1. hod.: Teoretický výklad týkající se využití dvou základních prepozic sloužících k upřesnění umístění osoby/objektu v prostoru, „v“ a „na“, a jejich spojení s příslušnými pády, respektive tvary lokativu osvojených podstatných jmen.

 

 1. hod.: Opakování a rozšíření učiva o rodech ve spojení s ukazovacími zájmeny TEN, TA, TO a tvorbou tvarů lokativu singuláru substantiv.

 

 1. hod.: Praktické využití osvojených znalostí v dialozích týkajících se základní orientace v prostředí města, školy, úřadu.

Závěrečná diskuze a jednoduchá komunikace aplikující a shrnující poznatky získané během předchozích dnů výuky.